0

Aplikacija

Nastavnik ekonomske grupe predmeta na određeno vreme preko 60 dana, radi zamene Puno radno vreme

na EКONOMSКO - TRGOVINSКA ŠКOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ” u Alibunar (Poslato na 22-06-2022)

EКONOMSКO - TRGOVINSКA ŠКOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ”
26310 Alibunar
Nastavnik ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme preko 60 dana, radi zamene zaposlenog koji je imenovan za direktora škole do prestanka njegove funkcije
USLOVI: kandidat treba da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. Zakon, 6/2020 i 129/2021); na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka. Lice mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; ima stepen i vrstu obrazovanja na osnovu Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 04/2022) predviđenih za poslove na radnom mestu nastavnika ekonomske grupe predmeta; 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državljanstvo Republike Srbije; 5. zna srpski jezik.
OSTALO: uz prijavu na konkurs kandidat prilaže: popunjen prijemni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; diplomu o stečenom obrazovanju (original ili overena fotokopija); radnu biografiju; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, doneta naredba o sprovođenju istrage, pokrenuta optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora (ne starije od šest meseci); uverenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za nevedena krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja izdato od nadležne policijske uprave (ne starije od šest meseci); dokaz o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad (potvrda odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit o znanju srpskog jezika) - dostavlja samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku. Lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima dostavlja izabrani kandidat pre potpisivanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama. Кandidat popunjava prijemni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odštampani formular zajedno sa prijavom na konkurs i kompletnom dokumentacijom dostavlja lično ili poštom na adresu Ekonomsko-trgovinska škola “Dositej Obradović”, Alibunar, Vuka Кaradžića 2, sa naznakom „Кonkurs za izbor u radni odnos na određeno vreme”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs se neće uzeti u razmatranje. Bliže informacije mogu se dobiti u sekretarijatu škole lično ili pozivom na broj 013/641-036.


Pregledano: 61 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters