0

Aplikacija

Секретар Puno radno vreme

na ОСНОВНА ШКОЛА “ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР” u Smederevska Palanka (Poslato na 22-06-2022)

ОСНОВНА ШКОЛА “ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР”
11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20 тел. 026/317-196
Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), потребно је да кандидати имају: 1. одговарајуће образовање из области правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и то: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад,
ОСТАЛО: докази о испуњености услова за радно место секретара из тачака 1, 2, 3, 4 и 5 достављају се уз пријаву. Доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад је диплома (доставља се приликом доказивања степена и врсте стручне спреме). Уз пријаву кандидати треба да доставе следећа документа: диплому о одговарајућој стручној спреми (оверена фотокопија не старија од шест месеци), уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из књиге рођених (не старије од шест месеци), уверење о неосуђиваности (не старије од три месеца), уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три месеца), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 3 месеца); потврду издату од стране повереника за заштиту равноправности да за кандидата није утврђено дискриминаторско понашање из члана 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (не старија од 3 месеца). Фотокопије морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар који се преузима са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи комисија именована од стране директора школе. Пријаве на конкурс доставити лично или путем поште на горе наведену адресу.


Pregledano: 101 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters