0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na GIMNAZIJA I STRUČNA ŠКOLA “NIКOLA TESLA” u Apatin (Poslato na 22-06-2022)

GIMNAZIJA I STRUČNA ŠКOLA “NIКOLA TESLA”
25260 Apatin, Blok 112 bb.
tel. 025/773-211
e-mail: sekretar@gimnazijaapatin.edu.rs
Nastavnik matematike
USLOVI: Кandidat treba da ima: odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” broj 88/2017, 27/18 - dr.zakon, 10/19, 6/20, 129/2021) i to: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalaističke akadameske studije); visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005.godine.; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; državljanstvo Republike Srbije; znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Uslovi u pogledu obrazovanja: profesor matematike; diplomirani matematičar; diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene; diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; diplomirani matematičar - informatičar; diplomirani matematičar - profesor matematike; diplomirani matematičar za matematiku ekonomije; profesor matematike i računarstva; diplomirani matematičar - astronom; diplomirani matematičar - teorijska matematika; diplomirani matematičar - primenjena matematika; diplomirani inženjer matematike - sa izbornim predmetom osnove geometrije; diplomirani informatičar; diplomirani profesor matematike - master; diplomirani inženjer matematike - master - sa izbornim predmetom osnove geometrije; profesor matematike - teorijsko usmerenje; profesor matematike - teorijski smer; master matematičar; master profesor matematike; diplomirani profesor matematike i računarstva - master iz oblasti matematičkih nauka; master matematičar - profesor matematike; master inženjer primenjene matematike.
OSTALO: Uz prijavu dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete; kratku biografiju; diplomu ili ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju (original ili overena fotokopija, ukoliko je kandidat stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena, dostavlja overenu fotokopiju diplome drugog stepena i overenu fotokopiju diplome osnovnih akademskih studija); original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; uverenje o neosuđivanosti iz MUP-a - ne starije od 6 meseci; dokaz o znanju srpskog jezika (ako kandidat prilaže diplomu o završenom školovanju na srspkom jeziku, ne treba da dostavlja dodatne dokaze za ovaj uslov). Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Neblagovremene, nepotpune i prijave sa neoverenom dokumentacijom, neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa priloženom dokumentacijom dostaviti na adresu: Gimnazija i stručna škola „Nikola Tesla”, 25260 Apatin, Blok 112, bb., lično ili poštom, sa naznakom „Кonkurs - nastavnik matematike”.


Pregledano: 85 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters