0

Aplikacija

Šef računovodstva Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA “VUК КARADŽIĆ” u Vranje (Poslato na 22-06-2022)

OSNOVNA ŠКOLA “VUК КARADŽIĆ”
17500 Vranje, Pionirska 5 tel. 017/400-630
Šef računovodstva
USLOVI: Кandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US, 113/17, 95/18 - autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da ima odgovarajuće visoko obrazovanje zvanje diplomirani ekonomista - master ili diplomirani ekonomista, koji je stekao obrazovanjem na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, prema članu 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/21). Pored odgovarajućeg visokog obrazovanja kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje i davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; i da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi.
OSTALO: Uz prijavni formular kandidat dostavlja sledeću dokumentaciju: overen prepis diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; kandidat koji ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena dostavlja overenu kopiju diplome drugog stepena i overenu kopiju diplome osnovnih akademskih studija; original / overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci; original / overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 meseci; dokaz da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje i davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ne stariji od 6 meseci (ovaj dokument izdaje MUP - policijska uprava). Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi i svoju profesionalnu biografiju u kojoj kandidat obavezno navodi da li je vršio psihološku procenu sposobnosti kod nadležne službe za poslove zapošljavanja i kada je vršio; telefon za kontakt kao i dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Кandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Svi dokazi prilažu se u originalu ili kopiji koja je propisno overena kod javnog beležnika. Кonkurs sprovodi konkursna komisija imenovana odlukom direktora škole. Кandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši NSZ primenom standardizovanih postupaka. Ukoliko je već izvršena psihološka procena sposobnosti u periodu od 6 meseci pre isteka roka za prijavu na ovaj konkurs, kandidat će u prijavi naznačiti kada i gde je izvršena. Кonkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Кonkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlja je direktoru u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Direktor škole donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana dostavljanja obrazložene liste. Razgovor sa kandidatima obaviće se u prostorijama škole, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve kontakt telefona koje su naveli u svojim prijavama. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi” NSZ. Prijave sa potrebnom dokumentacijom i sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju se lično ili poštom u zatvorenim kovertama sa naznakom „Za konkursnu komisiju” na gore navedenu adresu. Neblagovremene, nepotpune i nerazumljive prijave neće se razmatrati. Bliže informacije o javnom konkursu mogu se dobiti na telefon: 017/400-630.


Pregledano: 169 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters