0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar u ambulanti; Vozač u sanitetskom prevozu; Spremač / spremačica Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA BLACE u Blace (Poslato na 23-06-2022)

DOM ZDRAVLjA BLACE
18420 Blace, Braće Vuksanović 55

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva i radnika, na određeno vreme, najduže do tri meseca, zbog povećanog obima posla, radi pružanja zdravstvene zaštite u vreme zarazne bolesti COVID-19
2 izvršioca

Opis poslova: pruža usluge zdravstvene nege i podrške licima kojima je potrebna nega kao posledica starenja, povređivanja, bolesti ili drugih fizičkih i mentalnih poremećaja, ili potencijalih rizika za zdravlje u skladu sa praksom i standardima savremene nege i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; u timu sa doktorima medicine i drugima ili samostalno, sprovodi preventivne i kurativne mere, po nalogu doktora medicine ili doktora medicine specijaliste u ustanovi i na terenu; priprema bolesnika za dijagnostičko terapijske procedure i priprema ordinaciju, opremu i uređaje za rad; učestvuje u dijagnostici (EKG, određivanje šećera u krvi i dr.) i vrši antropometrijska merenja; vrši dezinfekciju i sterilizaciju materijala i instrumenata; pravilno odlaže medicinski otpad; vrši vakcinaciju prema programu imunizacija i epidemiološkim indikacijama, a po nalogu doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste odgovarajuće grane medicine; obavlja i druge poslove koji odgovaraju njenoj stručnoj spremi i stečenim znanjima utvrđene zakonom i drugim propisima, po nalogu rukovodioca; za svoj rad odgovara glavnoj sestri službe / odeljenja.

USLOVI: pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat mora da ispunjava i sledeće posebne uslove: srednja medicinska škola u trajanju od četiri godine, opšti smer; stručni ispit; licenca ili rešenje o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i tehničara Srbije; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre. Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidat treba da podnese dokaze o ispunjavanju uslova oglasa i to: overenu fotokopiju diplome o vrsti i stepenu stručne spreme; overenu fotokopiju uverenja (potvrde) o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence ili Rešenje o upisu u imenik Komore medicinskih sestara i tehničara Srbije; neoverenu fotokopiju očitane lične karte, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu ( ne starije od šest meseci); original ili overena fotokopija uverenja nadležne policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ( ne starije od šest meseci). Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Vozač u sanitetskom prevozu
Odeljenje voznog parka, na određeno vreme, najduže do tri meseca, zbog povećanog obima posla, radi pružanja zdravstvene zaštite u vreme zarazne bolesti COVID-19

Opis poslova: vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan; pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata; upravlja specijalnim sanitetskim vozilom za prevoz naglo obolelog, unesrećenog i povređenog; na intervenciji ekipe pomaže lekarskoj ekipi u pružanju hitne medicinske pomoći, u postupcima oživljavanja, prenosu bolesnika ili medicinske opreme sa viših spratova ili podrumskih prostorija, kao i druge poslove koje naloži dežurni lekar ekipe; rukuje instalisanim sistemom u vozilu i svetlo – zvučnom signalizacijom u vozilu; nadzire ispravnost funkcije sistema za oksigenaciju, odnosno o funkcionisanje boce sa kiseonikom i regulatora za protok kiseonika u vozilu; pri preuzimanju vozila kontroliše njegovu propisanu opremljenost; vodi putni nalog koji po završetku smene predaje odgovornom vozaču smene, smenovođi; odgovoran je za bezbednost u saobraćaju lekarske ekipe i životno ugroženih pacijenata; u slučaju udesa obavezno obaveštava MUP i načelnika Službe za HMP; materijalno odgovara za stanje i kompletnost vozila i opreme u njemu; dužan je da vodi redovnu i ispravnu evidenciju o pređenoj kilometraži i količini utrošenog goriva i maziva; održava vozila i opremu u garaži, vodi kontrolnu knjigu o svim promenama na vozilu o kojem blagovremeno obaveštava rukovodioca voznog parka; obavezan je da se u svako doba odazove na poziv nadležnog radnika ili dežurne službe, radi prevoza bolesnika u hitnim slučajevima; održava čistoću u prostorijama autogaraže; obavlja i druge poslove koji odgovaraju njenoj/njegovoj stručnoj spremi i stečenim znanjima, utvrđene zakonom i drugim propisima, po nalogu rukovodioca; za svoj rad odgovoran je šefu odeljenja).

USLOVI: pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat mora da ispunjava i sledeće posebne uslove: srednje obrazovanje, vozačka dozvola B kategorije. Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidat treba da podnese dokaze o ispunjavanju uslova oglasa i to: overenu fotokopiju diplome o vrsti i stepenu stručne spreme, neoverenu fotokopiju vozačke dozvale, eoverenu fotokopiju očitane lične karte, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu ( ne starije od šest meseci); original ili overena fotokopija uverenja nadležne policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci). Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Spremač / spremačica
prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge, Odeljenje za tehničke poslove, na određeno vreme, najduže do tri meseca, zbog povećanog obima posla, radi pružanja zdravstvene zaštite u vreme zarazne bolesti COVID-19

Opis poslova: održava higijenu prostorija i opreme u kome se obavlja zdravstvena delatnost; održava higijenu u administrativnim prostorijama; održava higijenu u zajedničkim prostorijama zdravstvene ustanove i okoline zdravstvene ustanove; obavlja poslove pranja, peglanja i održavanja odeće, veša i druge robe za potrebe zdravstvene ustanove; prijavljuje sva oštećenja i kvarove na instalacijama, inventaru i opremi; prati stanje zaliha potrošnog materijala i sitnog inventara za potrebe održavanja čistoće; brine o čistoći i ispravnosti pribora za održavanje higijene; radi na odvajanju otpadnog materijala koji se deponuje; skuplja, pere i dezinfikuje sve laboratorijske i ostale posude; po potrebi raznosi poštu i predaje pazar; radi na održavanju zelenih površina; vrši trebovanje sredstava neophodno potrebnih za obavljanje poslova i radnih zadataka opisanih napred; obavlja i druge poslove koji odgovaraju njenoj/njegovoj stručnoj spremi i stečenim znanjima utvrđene zakonom i drugim propisima, po nalogu rukovodioca; za svoj rad odgovara glavnoj sestri doma zdravlja).

USLOVI: pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat mora da ispunjava i sledeće posebne uslove: osnovno obrazovanje. Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidat treba da podnese dokaze o ispunjavanju uslova oglasa i to: overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, neoverenu fotokopiju očitane lične karte, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci); original ili overena fotokopija uverenja nadležne policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od šest meseci). Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

OSTALO: rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave dostaviti lično, radnim danom od 7.00-14.00 časova u Odseku za opšte, pravne i kadrovske poslove Doma zdravlja Blace ili preko pošte, na adresu: Dom zdravlja Blace, 18420 Blace, Braće Vuksanović 55, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto _____ (navesti radno mesto za oje se konkuriše)“.Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA BLACE


Pregledano: 92 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters