0

Aplikacija

Zdravstveni radnici sa srednjom stručnom spremom Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE u Beograd (Poslato na 23-06-2022)

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom – 5 izvršilaca:

I za Centar za radiologiju i MR
-5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme opšteg smera i položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta: kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima), overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom kandidat konkuriše, overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju svedočanstva od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom stručnom spremom), dokaz o radnom stažu, ukoliko kandidat ima radnog staža (listing iz PIO fonda kopija radne knjižice i drugo), uverenje o državljanstvu

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Univerzitetskog kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata i u obavezi su da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Univerzitet klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Kandidati, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata, moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe 8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE


Pregledano: 129 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters