0

Aplikacija

Doktor medicine specijaliste neurologije u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatri Puno radno vreme

na INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE u Beograd (Poslato na 23-06-2022)

INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE
11000 Beograd, Milana Kašanina 3

Doktor medicine specijaliste neurologije u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. i završena specijalizacija iz neurologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz neurologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, probni rad u trajanju od 6 meseci; stručni ispit; licenca; specijalistički ispit iz neurologije; najmanje pet godina radnog iskustva u zvanju specijaliste neurologije; zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa. Zainteresovani kandidati, uz prijavu na javni oglas - molbu, dostavljaju: kratku poslovnu biografiju (sa kontakt podacima), fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, fotokopiju diplome o završenoj specijalizaciji, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju dozvole za rad-licence izdate od nadležne komore ili rešenja o upisu u komoru, fotokopiju lične karte i dokaz o radnom iskustvu. Javni oglas će biti objavljen na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, sajtu Ministarstva zdravlja, oglasnoj tabli i internet stranici Instituta za mentalno zdravlje. Tražena dokumenta se podnose u neoverenim fotokopijama. Izabrani kandidati dužni su u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostave dokumenta u originalu ili u overenim fotokopijama: radnu biografiju, dokaz o radnom iskustvu (radna knjižica ili izvod iz PIO Fonda), kao i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti utvrđeno od strane nadležnog zdravstvenog organa. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Instituta za mentalno zdravlje www.imh.org.rs i neće se dostavljati učesnicima oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave dostaviti na navedenu adresu, sa naznakom: ''Za javni oglas'' ili predati lično u pisarnicu Instituta, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLjE


Pregledano: 69 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters