0

Aplikacija

Rukovodilac ekonomsko finansijskih poslova; Diplomirani ekonomista za ekonomsko finansijske poslove; Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA “SAVSKI VENAC” u Beograd (Poslato na 23-06-2022)

DOM ZDRAVLjA “SAVSKI VENAC”
11000 Beograd, Pasterova 1

Rukovodilac ekonomsko finansijskih poslova

Diplomirani ekonomista za ekonomsko finansijske poslove

USLOVI: Visoko obrazovanje na: osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno, specijalističkim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; poznavanje rada na računaru. Za rukovodioca finansijsko računovodstvenih poslova potrebno radno iskustvo najmanje pet godina.

Likvidator

USLOVI: srednja ekonomska škola; poznavanje rada na računaru.

OSTALO: kandidati su obavezni da dostave: fotokopiju diplome o završenoj školi; fotokopiju lične karte; fotokopiju uverenja o državljanstvu; fotokopiju izvoda iz Matične knjige rođenih; prijavu na oglas sa kratkom biografijom sa navedenom adresom i kontakt telefonom. Napomena: lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos. Kandidati koji budu primljeni u radni odnos dužni su da dostave overene kopije gore navedene dokumentacije. Prijave se podnose na navedenu adresu, sa naznakom „za oglas”, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove. Nepotpune i neblagovoremene prijave se neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti od važnosti za donošenje odluke o prijemu.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA “SAVSKI VENAC”


Pregledano: 73 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters