Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zapisničar u zvanju referent Puno radno vreme

na VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U ŠAPCU u Šabac (Poslato na 29-06-2022)

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U ŠAPCU
15000 Šabac, Gospodar Jevremova 8
Zapisničar u zvanju referent
Opis poslova: zapisničar obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dostavljenim u rad Višem javnom tužiocu i zamenicima Višeg javnog tužioca, piše zapisnike na saslušanjima, poziva za ročišta, raspisuje dostavnice i povratnice i obavlja poslove po diktatu kod Tužioca i zamenika tužioca, vodi računa o urednosti spisa, stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi upisnik za evidenciju statističkih stvari i publikacija, vodi evidenciju o svom radu, radi i druge poslove po nalogu javnog tužioca, obavlja i druge poslove po nalogu javnog tužioca i zamenika javnog tužioca.
Uslovi: III ili IV stepen stručne spreme, srednje škole društvenog smera, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen ispit za daktilografa I-a ili I-b klase, položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto.
I Opšti uslovi za zaposlenje: da je učesnik konkursa državljanin Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci (član 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima);
II U izbornom postupku komisija će proveriti opšte i posebne funkcionalne kompetencije i ponašajne kompetencije, nakon čega će komisija obaviti razgovor sa kandidatima.
Provera se obavlja po sledećim fazama:
1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija i to: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti pisanim testom), digitalna pismenost (provera će se vršiti rešavanjem zadataka - praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz - sertifikat o poznavanju rada na računaru), poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanom simulacijom). Baza pitanja za proveru opštih funkcionalnih kompetencija biće objavljena na internet stranici ovog tužilaštva www.sa.vi.jt.rs.
2. Posebne funkcionalne kompetencije koje će se proveravati u izbornom postupku su:
- Posebne funkcionalne kompetencije u oblasti rada - administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje, priprema materijala i vođenje zapisnika), rad daktilobiroa - poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju javnih tužilaštva, položen ispit za daktilografa I-a ili I-b klase (dokazuje se uverenjem, sertifikatom, koji se podnosi uz prijavu) - provera će se vršiti razgovorom sa kandidatom.
- Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto zapisničara - poznavanje relevantnih propisa iz delokruga organa (oblasti znanja i veština - Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima i Zakon o državnim službenicima) - provera će se vršiti pisanim testom.
- Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto zapisničara - provera brzine i tačnosti kucanja - prepis i diktat - provera će se vršiti pisanim putem na računaru.
3. Nakon provere opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija sprovešće se provera ponašajnih kompetencija i to: upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet. Proveru ponašajnih kompetencija vrši diplomirani psiholog na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama.
4. Nakon provere ponašajnih kompetencija konkursna komisija će obaviti intervju sa kandidatima koji podrazumeva razgovor sa kandidatom u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa.
Sve navedene komepetencije komisija će proveriti u roku od četiri meseca računajući od dana isteka roka, za prijavu na oglas po predmetnom konkursu.
Shodno članu 27 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima rezultati provere ponašajnih kompetencija kandidata u jevnom konkursnom postupku imaju važnost trajanja u svim konkursnim postupcima u organima uprave, odnosno u državnom organu koji se sprovede u naredne dve godine od dana sprovedene provere. Rezultati provere opštih funkcionalnih kompetencija za kandidata koji je ispunio merila na proveri opštih funkcionalnih kompetencija u jednom konkursnom postupku imaju važnost trajanja u svim konkursnim postupcima u organima državne uprave, odnosno u državnom organu koji se sprovede u naredne dve godine od dana sprovedene provere osim ako kandidat nije zahtevao novu proveru opštih funkcionalnih kompetencija.
O datumu i mestu provere funkcionalnih kompetencija kandidati će biti naknadno obavešteni na način na koji su se odlučili da primaju obaveštenja u vezi sa konkursom. Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona, a shodno odredbama Pravilnika o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijumima i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS” broj 30/2019).
Кandidati koji su osvojili jedan bod u proveri određene kompetencije, isključuju se iz daljeg izbornog postupka.
III Mesto rada: Više javno tužilaštvo u Šapcu, Gospodar Jevremova 8, Šabac.
IV Vrsta radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme, uz obavezan probni rad za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad traje 6 (šest) meseci.
V Adresa na koju se podnose prijave: Više javno tužilaštvo u Šapcu, 15000 Šabac, Gospodar Jevremova 8, sa naznakom “Za javni konkurs” ili elektronskim putem na e-mail adresu: vjtsabac@mts.rs.
VI Datum oglašavanja: 29.06.2022. godine.
VII Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je: 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa na internet prezentaciji i u periodičnim izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, internet prezentaciji i oglasnoj tabli Višeg javnog tužilaštva u Šapcu i na portalu E-uprave.
VIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Tanja Lazarević, tužilački pomoćnik, broj telefona 065/4625-310.
IX Prijava na konkurs podnosi se na svojeručno potpisanom obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Višeg javnog tužilaštva u Šapcu uz tekst konkursa ili se može preuzeti u upravi Tužilaštva. Prijava na konkurs u državnom organu sadrži: podatke o konkursu, lične podatke, adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosica prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na računaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima. Prilikom prijema prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave biće obavešten o dodeljenoj šifri u roku od 3 (tri) dana od dana prijema prijave u tužilaštvo, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave. Кandidati među kojima se sprovodi izborni postupak obaveštavaju se o tome kada počinje izborni postupak najmanje tri dana pre otpočinjanja izbornog postupka, na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja. Кandidati koji su uspešno prošli jednu fazu konkursa obaveštavaju se o vremenu i mestu sprovođenja naredne faze izbornog postupka, na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.
X Dokazi koji se prilažu uz prijavu za konkurs su: pisani dokaz o poznavanju rada na računaru (u originalu ili overenoj fotokopiji). Кandidati koji uz Obrazac prijave dostave pisani dokaz o poznavanju rada na računaru biće oslobođeni provere kompetencije „digitalna pismenost”, osim ako konkursna komisija odluči da priloženi dokaz ne može da se prihvati kao dokaz kojim se kandidat oslobađa provere ove kompetencije.
XI Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: orginal ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; orginal ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; fotokopija ili očitana lična karta; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci (ne starije od 6 meseci); potvrda da kandidatu nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu); orginal ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; orginal ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); orginal ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom ispitu.
Svi dokazi se prilažu u orginalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicima, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Кao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre prvog marta 2017. godine, u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, može podneti rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u državnom organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih.
Napomena: Dokumenta o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci i uverenje o položenom državnom ispitu.
Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS” broj 18/2016) propisano je između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Potrebno je da se kandidat u obrascu Izjave (objavljen na internet stranici tužilaštva) izjasni za koju od predviđenih mogućnosti se opredeljuje, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.
XII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Кandidati koji u ostavljenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na gore navedenu adresu Višeg javnog tužilaštva u Šapcu.
XIII Izborni postupak sprovešće konkursna komisija imenovana rešenjem javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Šapcu.
Napomena: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, a ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu, mora biti nostrifikovana. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Višeg javnog tužilaštva u Šapcu. Кandidat bez položenog državnog stručnog ispita prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi u roku od 6 meseci, od dana zasnivanja radnog odnosa, shodno čl. 102 Zakona o državnim službenicima RS. Кandidati sa položenim državnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita. Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika. Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji www.sa.vi.jt.rs i oglasnoj tabli Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, na portalu E-uprave i na internet prezentaciji i periodičnim izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Obrasci prijave i izjave biće objavljeni na internet stranici tužilaštva www.sa.vi.jt.rs. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom Кonkursne komisije


Pregledano: 430 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters