Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Стручни сарадник - библиотекар у посебним условима Puno radno vreme

na ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА „11. МАЈ” u Jagodina (Poslato na 29-06-2022)

ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА И ГОВОРА
„11. МАЈ”
35000 Јагодина, Славке Ђурђевић 8 тел. 035/8223-204
Стручни сарадник - библиотекар у посебним условима
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњвају услове предвиђене чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр 88/2017, 27/2018 - др. закон. 10/2019 и 6/2020) и то: 1) да имају одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања, у складу са чланом 10 став 1 тачка 7 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидидетом (“Сл. гласни РС- Просветтни гласник “, бр17/2018 и 6/2020); 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик (уколико је образовање стечено на страном језику). Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2) који се прибавља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: кандидати, уз попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на адреси: http: //www.mpn.gov. rs-wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURSIANjE.doc прилажу и: краћу биографију; доказ о врсти и стаепену стручне спреме (диплому и додатак дипломи); уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности прибављено од стране надлежног органа МУП-а (издато после објављивања конкурса); доказ о знању српског језика, односно језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (диплома издата на српском језику, односно доказ о знању српског језика који је издала овлашћена институција). Сви наведени докази који се достављају уз пријаву морају бити у оригиналу или о вереном препису. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве са траженом документацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, искључиво поштом на горе наведену адресу са назнаком “За конкурс” у складу са чланом 154 ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања у року од осам дана од истека рока за подношење пријава на конкурс. Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на проверу психолошке способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба запошљавања применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узети у разматрање.


Pregledano: 1727 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters