Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Васпитач на одређено време до повратка одсутног запосленог са одсуства Puno radno vreme

na ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ” u Doljevac (Poslato na 29-06-2022)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18410 Дољевац, Др Михајла Тимотијевића 3
Васпитач на одређено време до повратка одсутног запосленог са одсуства
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; одговарајуће средње образовање, у складу са посебним законом; положен стручни испит (лиценцу за рад). Посебни услови које кандидат треба да испуни: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено дискриминаторско понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве подносити на адресу: Предшколска установа “Лане”, 18410 Дољевац, Улица др Михајла Тимотијевића број 3. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: пријавни формулар за конкурс, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; диплому о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду о неосуђиваности, оригинал или оверене копије које нису старије од 6 месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава износи 8 дана од дана објављивања јавног конкурса.


Pregledano: 759 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters