Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizike na određeno vreme Puno radno vreme

na OŠ „MOMČILO POPOVIĆ – OZREN” u Paraćin (Poslato na 06-07-2022)

OŠ „MOMČILO POPOVIĆ – OZREN”
35250 Paraćin
Gloždački venac 23a tel. 035/563-930
Nastavnik fizike na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Кandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje, u skladu sa čl. 139 i čl. 140 st. 1 tač. 1) i 2) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, i odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 3 st. 1 tač. 8. Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022) – lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Кandidat je dužan da uz prijavu na konkurs, dostavi sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular, koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; biografiju sa radnom biografijom; overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje iz kaznene evidencije MUP-a nadležne policijske uprave o neosuđivanosti za navedena krivična dela (ne starije od šest meseci); original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci); original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci); dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ovaj dokaz dostavlja kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku); lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove (dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima) dostavlja kandidat, koji bude primljen u radni odnos, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se lično ili poštom u zatvorenim kovertama, na adresu škole: OŠ „Momčilo Popović Ozren”, Gloždački venac 23a, 35250 Paraćin, sa naznakom „Za konkurs – za radno mesto nastavnik fizike”.Pregledano: 433 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters