Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik francuskog jezika Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA „LAZA К. LAZAREVIĆ” u Šabac (Poslato na 06-07-2022)

OSNOVNA ŠКOLA „LAZA К. LAZAREVIĆ”
15000 Šabac, Masarikova 136 tel. 015/304-170
e-mail: oslaza@mts.rs
Nastavnik francuskog jezika
USLOVI: da kandidat ima visoku stručnu spremu, VII/1 stepen odgovarajuće grupe; da ispunjava posebne uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017 i 27/2018 – i dr. zakoni). Uz prijavu na konkurs (formular za prijavu na konkurs preuzeti sa sajta MPNTR) sa kratkom biografijom, kandidati podnese i dokaz o: 1. odgovarajućoj vrsti i stepenu stručne spreme (overenu fotokopiju diplome); 2. potvrdu o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 3. potvrdu da nisu osuđivani pravosnažnom pre sudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od namanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protuv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne starije od 6 meseci, 5. dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1, 3, 4, 5 sastavni su deo prijave na konkurs, dokaz iz tačke 2 pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa neće se razmatrati. Prijave slati na gore navedenu adresu ili lično predati u Sekretarijatu škole u vremenu od 08 do 14 časova.Pregledano: 213 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters