Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Načelnik Uprave gradske opštine Obrenovac - položaj u I grupi na određeno vreme, do pet godina Puno radno vreme

na UPRAVA GRADSКE OPŠTINE OBRENOVAC u Obrenovac (Poslato na 31-08-2022)

UPRAVA GRADSКE OPŠTINE OBRENOVAC
11500 Obrenovac, Vuka Кaradžića 74 tel. 011/8726-426
Načelnik Uprave gradske opštine Obrenovac - položaj u I grupi na određeno vreme, do pet godina
USLOVI: Uslovi za rad na radnom mestu: visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB , master akademskim studijama , master strukovnim studijama , specijalističkim akademskim studijama , specijalističkim strukovnim studijama odnosno osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit , najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i Internet). U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje propisa: Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o opštem upravnom postupku, Odluke o upravi gradske opštine Obrenovac, usmeno, poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru , organizacione sposobnosti , veština rezonovanja, zaključivanja i veština komunikacije - usmeno. 1. Adresa na koju se podnose prijave: GO Obrenovac , ul Vuka Кaradžića br 74 , 11500 Obrenovac, sa naznakom „ za javni konkurs za prijem načelnika uprave gradske opštine Obrenovac. 2. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Slavica Lainović, tel 011/8726-426. 3. Uslovi za rad na radnom mestu: da je učesnik konkursa punoletan državljanin Republike Srbije , da ima potrebno obrazovanje , da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje teći narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. 4. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs : prijave sa biografijom, izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će organ to učiniti umesto njega, ( izjava se nalazi na sajtu GO www.obrenovac.rs) original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, dokaz o stečenom radnom iskustvu u struci ( rešenje, ugovor, potvrda , izdati od poslodavaca kod kojih je kandidat radio) i dokaz da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci. Dokazi o kojima se vodi službena evidencija su: Uverenje o državljanstvu ,i izvod iz matične knjige rođenih. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku ( Sl glasnik RS broj 18/16) propisano je , između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Shodno navedenom potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici gradske opštine Obrenovac www.obrenovac. rs. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa. Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopije overene kod javnog beležnika. 5. Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na određeno vreme , do pet godina. 6. Znanje i veština koje se proveravaju u izbornom postupku: Poznavanje propisa napred navedenih - usmeno, praktičan rad na računaru-pismeno i veština komunikacije – usmenim razgovorom. 7. Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto , izborni postupak će se održati u prostorijama GO Obrenovac, ul Vuka Кaradžića br 74. O datumu i vremenu učesnici konkursa će biti obavešteni na kontakte ( adrese i telefone) koji su navedeni u prijavi. Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopije overene kod javnog beležnika , biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Ovaj konkurs se objavljuje na web stranici gradske opštine Obrenovac www. obrenovac.rs na oglasnoj tabli i listu Nacionalne službe za zapošljavanje” Poslovi”, a obaveštenje o javnom konkursu objaviće se u dnevnom listu „Srpski telegraf”. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu , odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Pregledano: 973 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters