Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи за предмет Гитара на одређено време, ради Puno radno vreme

na ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА “СТЕВАН ХРИСТИЋ” u Mladenovac (Poslato na 31-08-2022)

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА “СТЕВАН ХРИСТИЋ”
11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175 тел. 011/8244-191, 011/8238-668
Наставник уметничких и стручних предмета у музичкој школи за предмет Гитара
на одређено време, ради замене запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140. и чланом 142. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и чланом 2., став 1., тачка 5) Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Службени гласник РС– Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020 и 18/2020), односно чланом 23. став 4. Правилника о организацији и систематизацији послова Основне музичке школе „Стеван Христић” Младеновац дел. број 13-18/22 од 14.06.2022. године. Остали услови су прописани чланом 24. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017–одлука Уставног суда, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) и чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021). Кандидати подносе: 1. одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. радну биографију; 3. доказ о стеченом одговарајућем високом образовању: а. оверена копија дипломе о завршеним основним студијама, оверена копија дипломе о завршеним студијама другог степена и оверене копије одговарајућих додатака дипломама, за кандидате који су стицали образовање по прописима који уређују високо образовање након 10.09.2005. године; б. оверена копија дипломе о завршеним основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; 4. уверење о држављанству (оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци); 6. доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно уверење да су у току студија положили испите из педагогије, психологије и методике наставе, или доказ да су положили стручни испит, односно испит за лиценцу (у складу са чланом 142. Закона о основама система образовања и васпитања); 7. уверење о неосуђиваности прибављено од надлежног органа муп-а републике србије (не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); 8. доказ о знању српског језика издато од одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате који су на српском језику стекли одговарајуће образовање; 9. доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење). Пријавни формулар и потребна документација (тачке 1-8) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (тачка 9) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања, у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који испуњавају услове из предходног става, у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је директору Школе у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор Школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 8 дана од дана достављања образложене листе конкурсне комисије. Потребна документа се подносе препорученом пошиљком или лично на адресу Школе: Основна музичка школа „Стеван Христић”, Младеновац, ул. Краља Петра Првог, бр. 175, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити на контакт телефоне: тел. бр. 011/8244-191 и 011/8238-668.


Pregledano: 310 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters