Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Andragoški asistent na određeno vreme do kraja školske godine do 31.08.2023 Puno radno vreme

na ŠКOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH „OBRENOVAC” u Obrenovac (Poslato na 31-08-2022)

ŠКOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH „OBRENOVAC”
11500 Obrenovac, Miloša Obrenovića 143 tel. 011/8723-240, 011/8727-851
Andragoški asistent na određeno vreme do kraja školske godine do 31.08.2023
USLOVI: U radni odnos radi obavljanja posla andragoškog asistenta može da bude primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje, minimun srednja stručna sprema odgovarajuće obrazovanje; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) da je kandidat državljanin RS; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad; Dodatno: savladan program obuke „Integralni program obuke za ostvarivanje osnovnog obrazovanja odraslih po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovnja odraslih“, u suprotnom kandidat je dužan dostaviti dokaz o savladanom programu obuke u roku od 6 mesci od dana prijema u radni odnos.
OSTALO: kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva Dokazi o ispunjenosti uslova po tački 1),3)-5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave sa biografijom, diplomom o stečenoj stručnoj spremi, uverenjem o državljanstvu , izvodom iz matične knjige rođenih, kopija uverenja o neosuđivanosti, izvod iz kaznene evidencije MUP-a, i ostalom pratećeom dokumentacijom slati na adresu Škole. Fotokopije dokumenata moraju biti overene, ne starije od 6 meseci. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Sva dodatna obaveštenja kandidati mogu dobiti putem telefona na broj 8723-240 od 11 do 12 časova.


Skoro postavljeni poslovi ŠКOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH „OBRENOVAC”


Pregledano: 685 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters