Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Službenik za javne nabavke Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 06-09-2022)

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 14

Službenik za javne nabavke
za potrebe Odeljenja za javne nabavke

USLOVI: visoko obrazovanje iz oblasti prava i ekonomije: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; znanje rada na računaru; položen stručni ispit za službenika za javne nabavke, u skladu sa zakonom; zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju, fotokopiju uverenja o položen stručni ispit za službenika za javne nabavke, dokaz o znanju rada na računaru. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata i dokaz o zdravstvenj sposobnosti. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba br. 32) ili putem preporučene pošiljke na navedenu adresu - Odeljenje za pravne poslove (za oglas), u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 709 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters