Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, Pedagoški asistent na određeno vreme , .... Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA „VUК КARADŽIĆ” u Doljevac (Poslato na 14-09-2022)

OSNOVNA ŠКOLA „VUК КARADŽIĆ”
18410 Doljevac, Vuka Кaradžića 6 tel. 018/4151-422
Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
sa 50% radnog vremena, na određeno
vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Кandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – drugi zakoni, 10/19 i 129/21); da ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i stepen i vrstu obrazovanja Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – drugi zakon, 10/19, 6/20 i 129/21).
Pedagoški asistent na određeno vreme do 31.08.2023. godine
USLOVI: Кandidat treba da poseduje najmanje IV stepen obrazovanja i savladan program obuke za pedagoškog asistenta.
Nastavnik informatike i računarstva
sa 50% radnog vremena, na određeno
vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Кandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – drugi zakoni, 10/19 i 129/21); da ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i stepen i vrstu obrazovanja Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – drugi zakon, 10/19, 6/20 i 129/21).
Nastavnik fizike sa 50% radnog vremena, na određeno
vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Кandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – drugi zakoni, 10/19 i 129/21); da ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i stepen i vrstu obrazovanja Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – drugi zakon, 10/19, 6/20 i 129/21).
Nastavnik srpskog jezika na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Кandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – drugi zakoni, 10/19 i 129/21); da ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i stepen i vrstu obrazovanja Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS” 88/17, 27/18 – drugi zakon, 10/19, 6/20 i 129/21).
OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi: prijavni formular; dokaz o odgovarajućem obrazovanju original ili overenu kopiju diplome; uverenje o državljanstvu, original ili overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija; dokaz da je stekao obrazovanje na srpskom jeziku (diploma/uverenje izdato na srpkom jeziku koja se priloži kao dokaz smatra se dokazom o znanju srpskog jezika; uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koji nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (koje nije starije od 6 meseci). Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima kandidat dostavlja po prijemu u radni odnos, odnosno pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavu na oglas je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovreme prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave slati na adresu: OŠ „Vuk Кaradžić”, Vuka Кaradžića 6, 18410 Doljevac.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠКOLA „VUК КARADŽIĆ”


Pregledano: 729 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters