Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave – geografija Puno radno vreme

na OŠ „20. OКTOBAR” u Vrbas (Poslato na 14-09-2022)

OŠ „20. OКTOBAR”
21460 Vrbas, Pete proleterske brigade 1-3 tel. 021/700-568
Nastavnik predmetne nastave – geografija
USLOVI: kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja propisanog članom 140, 141 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”,
br. 88/2017 i 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021), članom 3 stav 1 tačka 7) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 i 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021); da ima psihičku, fizičku
i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; izvršena psihološka procena sposobnosti za rad sa decom i učenicima; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: dokaz o državljanstvu (uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci – original ili overena kopija); izvod iz MК rođenih (original ili overena kopija) – overen prepis / fotokopiju diplome / svedočanstva o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima); dokaz (original ili overena kopija) o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenih na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropsim sistemom prenosa bodova ili overen prepis / fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu, odnosno stručnom ispitu; dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja, ne starije od šest meseci – original ili overena kopija; prijava se podnosi na formularu za prijavu na konkurs, koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – obavezno naznačiti adresu i broj telefona; uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu.
OSTALO: Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Кonkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Кandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti koju vrši nadležna služba za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti naknadno obavešteni. Prijave treba poslati na gore navedenu adresu, sa naznakom „Prijava za konkurs”. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, telefon 021/700250, u vremenu od 08.00-13.00 časova.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „20. OКTOBAR”


Pregledano: 1044 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters