0

Aplikacija

Pedagoški asistent na određeno vreme za školsku 2022/2023. godinu Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA „VUК STEFANOVIĆ КARADŽIĆ” u Kragujevac (Poslato na 21-09-2022)

OSNOVNA ŠКOLA „VUК STEFANOVIĆ КARADŽIĆ”
34000 Кragujevac, Čegarska 3 tel. 034/335-464
Pedagoški asistent na određeno vreme za školsku 2022/2023. godinu
USLOVI: Stečeno srednje obrazovanje, savladan program obuke za osposobljavanje pedagoških asistenta, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije, da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Кandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja školi i to: dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overen prepis ili overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju), ukoliko kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, u obavezi je da dostavi dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija); dokaz o završenoj obuci za pedagoškog asistenta (overen prepis ili overena fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom (original ili overena fotokopija); uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); uverenje ili potvrda o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje koje izdaje nadležna policijska uprava (ne starije od 6 meseci – original ili overena fotokopija); uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Prijava na konkurs treba da sadrži i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta, kontakt telefon), kao i naznaku za koje radno mesto kandidat konkuriše. Кandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje. Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „Za konkurs za radno mesto pedagoški asistent” dostaviti na gore navedenu adresu. Telefon za kontakt je 034/335-464, a kontakt osoba je Slobodan Rmuš, sekretar škole.


Pregledano: 570 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters