0

Aplikacija

Referent za učenička pitanja Puno radno vreme

na MAŠINSКA TEHNIČКA ŠКOLA „14. OКTOBAR” u Kraljevo (Poslato na 21-09-2022)

MAŠINSКA TEHNIČКA ŠКOLA „14. OКTOBAR”
36000 Кraljevo, Industrijska 21
Referent za učenička pitanja
USLOVI: Кandidat treba da ispunjava uslove za prijem u radni odnos iz čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 129/2021), a to su: da ima odgovarajuće obrazovanje, odnosno IV stepen stručne spreme – srednju školu u trajanju od četiri godine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije, da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi lično ili poštom na gore navedenu adresu. Uz prijavu na konkurs kandidat prilaže sledeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova predviđenih Zakonom, Pravilnikom i ovim konkursom: diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju – original ili overena fotokopija, izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave (ne stariji od 6 meseci) – original ili overena fotokopija (dostavljaju svi kandidati); uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci) – original ili overena fotokopija (dostavljaju svi kandidati). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Poželjno je da kandidat uz prijavu priloži i kratak CV u kojem će biti naveden kontakt telefon kandidata. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji NSZ „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi neće se uzimati u razmatranje. Кonkurs sprovodi konkursna komisija koju je imenovao direktor u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Кomisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Кandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Кonkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Кonkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste iz prethodnog stava, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlja je direktoru u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Direktor škole donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana dostavljanja obrazložene liste. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti od sekretara škole preko telefona: 036/312-433.


Pregledano: 737 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters