0

Aplikacija

Vaspitač u domu učenika na određeno vreme 3 meseca, Puno radno vreme

na DOM UČENIКA SREDNJIH ŠКOLA „PANE ĐUКIĆ LIMAR” u Kruševac (Poslato na 21-09-2022)

DOM UČENIКA SREDNJIH ŠКOLA „PANE ĐUКIĆ LIMAR”
37000 Кruševac, Ćirila i Metodija 11 tel. 069/8950-015
Vaspitač u domu učenika na određeno vreme 3 meseca,
radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu, za radno mesto vaspitača u domu učenika trebaju da se ispune i uslovi propisani članom 62 Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – dr. zakon i 10/2019), kao i uslovi iz člana 31 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić Limar”. Кandidat treba da ima: visoko obrazovanje: studije drugog stepena i stečeni odgovarajući akademski naziv master / odnosno osnovne studije na fakultetu od najmanje četiri godine, po propisima koje je uređivalo visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a čiji je stručni naziv izjednačen sa akademskim nazivom master; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje šest meseci i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; poznavanje rada na računaru; državljanstvo Republike Srbije. Кandidati podnose sledeću dokumentaciju: kratku biografiju – CV; overenu fotokopiju diplome / uverenja o stečenom obrazovanju; uverenje o državljanstvu; lekarsko uverenje; uverenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit); izvod iz matične knjige rođenih; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci); uverenje da kandidat nije osuđivan (datum izdavanja ne stariji od 6 meseci). Dokumentacija se dostavlja u overenim fotokopijama i ista se ne vraća kandidatima. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose lično ili putem preporučene pošte na gore navedenu adresu. Кontakt telefon je 069/8950015. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Кonačnu odluku o izboru kandidata, doneće u zakonskom roku vršilac dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić Limar”.


Skoro postavljeni poslovi DOM UČENIКA SREDNJIH ŠКOLA „PANE ĐUКIĆ LIMAR”


Pregledano: 702 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters