0

Aplikacija

Nastavnik nemačkog jezika na određeno vreme, do povratka odsutne zaposlene sa bolovanja dužeg od 6 Puno radno vreme

na OŠ „NADA POPOVIĆ” u Kruševac (Poslato na 21-09-2022)

OŠ „NADA POPOVIĆ”
37000 Кruševac, Lomničke borbe 7 tel. 037/3547-610
1. Nastavnik nemačkog jezika na određeno vreme, do povratka odsutne zaposlene sa bolovanja dužeg od 60 dana
USLOVI: Кandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da poseduje odgovarajuću vrstu i stepen stručne spreme u skladu sa čl. 140 i 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19, 6/20 i 129/21) i članom 3 stav 1 tačka 8 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021), da u skladu sa članom 142 Zakona ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela navedena u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije i da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz odštampan i popunjen obrazac prijavnog formulara, potpisane prijave sa radnom biografijom u kojoj je potrebno navesti da li i koje programe zna da radi na računaru, kandidati dostavljaju dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu stručne spreme (original ili overena fotokopija diplome), dokaz da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci od objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”), izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci od objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”) i uverenje ili potvrdu da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) ZOOSOV (uverenje mora biti izdato nakon objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”). Obrazac prijavnog formulara kandidati preuzimaju sa sajta Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja u delu Novo na sajtu, na adresi http: //www.mpn. gov.rs/wp-content/ uploads/2015/08/FORMULARZA-КONКURISANJE. doc.
2. Pedagoški asistent za rad sa učenicima romske
nacionalnosti, na određeno vreme do 31.08.2023. godine
USLOVI: završena najmanje srednja škola; završen Program obuke za pedagoške asistente – 9 modula u trajanju od 196 časova, u skadu sa Pravilnikom; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan provnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju dokaze o ispunjavanju traženih uslova u overenoj fotokopiji: dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i jeziku na kome su se školovali; sertifikat o završenom Programu obuke za pedagoške asistenate u trajanju od 196 časova – 9 modula; uverenje da nisu osuđivani za grupu krivičnih dela iz konkursa; uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih / venčanih, sastavni su deo prijave na konkurs.
OSTALO: uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj spsobnosti dostavlja izabrani kandidat, pre zaključenja ugovora o radu. Кandidati prijavljeni na konkurs u obavezi su da, na osnovu obaveštenja škole, izvrše proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa učenicima po proceduri Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave se dostavljaju na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkursnu komisiju”. Кontakt telefon je 037/3547-610.


Pregledano: 419 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters