0

Aplikacija

Pedagoški asistent na određeno vreme do 31.08.2023. godine Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA „PETAR TASIĆ” u Leskovac (Poslato na 21-09-2022)

OSNOVNA ŠКOLA „PETAR TASIĆ”
16000 Leskovac, Vlajkova 24 tel. 016/212-701
Pedagoški asistent na određeno vreme do 31.08.2023. godine
USLOVI: odgovarajuće obrazovanje (najmanje srednje obrazovanje); sertifikat – savladana obuka za pedagoškog asistenta; psihička, fizička i zdravstavena sposobnost za rad sa decom; neosuđivanost pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vasitanja; državljanstvo Republike Srbije; znanje srpskog jezika na kome se ostavaruje vaspitno-obrazovni rad. Uz prijavu dostaviti: izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju), uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overenu fotokopiju), dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija), sertifikat o savladanoj obuci za pedagoškog asistenta; uverenje o neosuđivanosti za krivična dela utvrđena u čl. 139 st. 1 t. 3, Zakona. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (lekarsko uverenje) se pribavlja u postupku odlučivanja pre zaključivanja ugovora o radu. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja. Odluku o izboru kandidata konkursna komisija će doneti u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje prijava za konkurs.


Pregledano: 198 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters