0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika sa 16,66% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa por Puno radno vreme

na SREDNJA ŠКOLA GRDELICA u Grdelica (Poslato na 21-09-2022)

SREDNJA ŠКOLA GRDELICA
16220 Grdelica, 29. novembra bb. tel. 016/3426-161
Nastavnik engleskog jezika sa 16,66% radnog vremena, na određeno
vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva
USLOVI: kandidati moraju da ispunjavaju uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) odnosno da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje su stekli a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka (mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u srednjim stručnim školama, da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanja ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koja nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: kandidati uz prijavni formular dostavljaju sledeće dokaze o ispunjenosti uslova: diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju (lica koja su stekla akademsko zvanje master u obavezi su da dostave i diplomu o prethodno završenim osnovnim akademskim studijama), uverenje o neosuđivanosti – uverenje iz kaznene evidencije MUP-a (ne starije od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom), dokaz o znanju srpskog jezika (dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, a dokazuje se potvrdom odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika). Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili u overenoj fotokopiji. Dokaz da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima podnosi kandidat koji bude izabran po konkursu pre zaključenja ugovora o radu. Кandidati preuzimaju – popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prijave i potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na gore navedenu adresu škole, ili lično u sekretarijatu škole, sa naznakom „Za konkurs”. Napomena: neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Pregledano: 75 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters