0

Aplikacija

Pedagoški asistent na određeno vreme do kraja školske 2022/2023., odnosno do 31.08.2023. godine Puno radno vreme

na OŠ „JASTREBAČКI PARTIZANI” u Merošina (Poslato na 21-09-2022)

OŠ „JASTREBAČКI PARTIZANI”
18252 Merošina, Niška bb.
Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja školske 2022/2023., odnosno do 31.08.2023. godine
USLOVI: odgovarajuće obrazovanje predviđeno Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/2019 od 15.08.2019. godine), i to: da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi u pogledu obrazovanja: najmanje četvrti stepen stručne spreme, završen program obuke za pedagoškog asistenta po programu obuke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Кandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete i uz popunjen i odštampan prijavni formular dostavljaju školi sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o završenom programu obuke za pedagoškog asistenta po programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o znanju srpskog jezika dostavlja se samo ukoliko odgovarujće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku; dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; kraću biografiju. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave se dostavljaju na adresu: OŠ „Jastrebački partizani”, Niška bb., 18252 Merošina. Bliže inforimacije u sekretarijatu škole: 018/4151-434.


Pregledano: 203 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters