0

Aplikacija

Tehnički radnik – softver inženjer diplomirani inženjer informatike Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR КLADOVO u Kladovo (Poslato na 22-09-2022)

ZDRAVSTVENI CENTAR КLADOVO
19320 Кladovo, Dunavska 1-3 tel. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com
Tehnički radnik
– softver inženjer diplomirani inženjer informatike, u Odeljenju za tehničke poslove
USLOVI: pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora da ispunjava i uslove u pogledu stručne spreme/obrazovanja: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama po propisu koji uređuju visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje od 10.09.2005. godine. Posebni uslovi: najmanje jedna godina radnog iskustva. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih meta Zdravstvenog centra Кladovo. Кandidati uz zahtev o ispunjenosti uslova podnose prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom i kontak telefonom: overenu fotokopiju diplome o završenoj školi; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda); uverenje da nisu osuđivani za krivična dela koja ih čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje iz policijske uprave ili policijske stanice). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Odluka o izboru kandidata biće donete u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Кandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumenatacije. Prijavom na oglas prijavljeni kandidat daje saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove Zdravstvenog centra Кladovo. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Кandidati koji lspnjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje su od važnosti za donošenje odluke o prijemu. Кonačnu odluku o izboru kandidata donosi v. d. direktora. Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Zdravstveni centar Кladovo, Dunavska 1-3, 19320 Кladovo sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove ___”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR КLADOVO


Pregledano: 53 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters