0

Aplikacija

Referent za javne nabavke, kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na MUZEJ RUDARSTVA I METALURGIJE BOR u Bor (Poslato na 22-09-2022)

MUZEJ RUDARSTVA I METALURGIJE BOR
19210 Bor, Moše Pijade 19
Referent za javne nabavke, kadrovske i administrativne poslove
Opis poslova: priprema dokumentaciju i neophodne informacije za izradu godišnjih planova javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje; vodi evidenciju u skladu sa propisima, po okončanju javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje; izdaje potrošni i drugi materijal i vodi potrebne evidencije; prikuplja i obrađuje potrebne podatke za nabavku osnovnih sredstava; učestvuje u sprovođenju nabavke sitnog inventara; priprema dokumentaciju i evidentira, razvrstava, distribuira, kontroliše ispravnost i arhivira dokumentaciju postupcima javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje; priprema podatke za izradu izveštaja o sprovođenju javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje; vodi evidenciju javnih nabavki i ažurira podatke u odgovarajućim bazama; izdaje odgovarajuće potvrde i uverenja; vodi i ažurira personalnia dosijea zaposlenih i angažovanih lica i vodi evidencije i vrši prijavu/odjavu zaposlenih kod nadležnih organa; vodi opšti delovodnik, popise akata i zavodi, razvodi, arhivira i zadužuje akta; vrši raspoređivanje, otpremu i dostavu dokumentacije i pošte; pruža podršku pripremi i održavanju sastanaka; priprema i umnožava materijal za rad; vodi evidenciju opreme i ostalih sredstava i stara se o nabavci, čuvanju i podeli potrošnog kancelarijskog materijala; vodi propisane evidencije i ažurira podatke u odgovarajućim bazama.
USLOVI: stručna sprema / obrazovanje: 1) na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; 2) na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo: znanje rada na računaru; znanje stranog jezika; najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki. Opšti uslovi za zaposlenje: da je kandidat državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje za rad na oglašenom radnom mestu, da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
OSTALO: prijava na konkurs sadrži: naziv radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu, ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, internet adresu, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog staža, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: diploma ili uverenje kojim se potvrđuje stručna sprema; dokaz o radnom iskustvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); potvrde /u verenja da kandidat nije pravosnažno osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci; učesnici konkursa koji su bili u radnom odnosu potrebno je da dostave original ili overenu fotokopiju potvrde/uverenja da im ranije nije prestao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnih odnosa. Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika. Prijave se podnose na gore navedenu adresu, sa naznakom „Prijava na konkurs”, ili se predaju lično u prijemnoj kancelariji Muzeja rudarstva i metalurgije Bor, svakog radnog dana od 08-14 časova. Кontakt telefon 030/424-963, svakog radnog dana od 10-12 časova. Rok za podnošenje prijava je 8 kalendarskih dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju publikacije Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Napomena: neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, odnosno nisu dostavili sve potrebne dokaze, biće odbačene. Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, razgovor će obaviti direktor Muzeja rudarstva i metalurgije Bor, Ulica Moše Pijade 19, u Boru, a kandidati će o datumu i vremenu biti obavešteni telefonskim putem na kontakt brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem mejla na e-mail adrese koje su naveli u prijavi. Кandidati će o rezultatima konkursa biti obavešteni u roku od 8 kalendarskih dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na konkurs, na adresu koju su naveli u prijavi. Dokazi priloženi uz prijavu na javni konkurs kandidatima će biti vraćeni uz donetu odluku poslodavca o izboru kandidata. Ovaj konkurs objavljuje se i na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Muzeja rudarstva i metalurgije Bor www.
muzejrudarstvaimetalurgije.rs


Pregledano: 223 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters