Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije direktora škole u dru Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA „SVETOZAR MARКOVIĆ” u Vranje (Poslato na 22-09-2022)

OSNOVNA ŠКOLA „SVETOZAR MARКOVIĆ”
17500 Vranje, Francuska bb. tel. 017/404-220, 411-623
Nastavnik srpskog jezika na određeno vreme do povratka
zaposlenog sa funkcije direktora škole u drugom mandatu
Nastavnik geografije sa 50% radnog vremena, na određeno vreme, do povratka zaposlenog sa
funkcije pomoćnika direktora škole, a najkasnije do 31.08.2023. godine
USLOVI: Opšti uslovi propisani Zakonom o radu i uslovi određeni čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/2021) i to: 1. odgovarajuće visko obrazovanje – vrste i stepena stručne spreme utrvđene čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, stečenim: (1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske ili master strukovne studije), i to: – studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; (2) ili obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. neosuđivanost pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zastvora u trajanju od najmanje 3 meseci, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi kojima se dokazuje ispunjenost uslova: da ima odgovarajuće obrazovanje (overena fotokopija diplome ili uverenja o diplomiranju); psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima, uverenje da nije osuđivan za dela navedena u tački 3 uslova, pribavlja se kod policijske uprave (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci i izvod iz matične knjige rođenih trajno važeći (original ili overena fotokopija), dokaz da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Кandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostvalja školi. Dokazi o ispunjenosti uslova: tačka 1, 3, 4, i 5. su sastavni deo prijave na konkurs. a dokaz iz tačke 2 odnosno lekarsko uverenje, dostvalja samo izabrani kandidat, pre zaključenja ugovora o radu. Potrebno je da kandidat uz prijavu dostavi i svoju kraću radnu biografiju sa podacima o adresi stanovanja, kontakt telefonu i e-mail adresi. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za nastavnika srpskog jezika i nastavnika geografije”, kandidat može podneti lično u u školi radnim danima od 8 do 14 časova ili poslati putem pošte u skladu sa zakonom, na adresu škole. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremeno podnete prijave i prijave bez potrebne dokumentacije, neće se razmatrati. Кonkurs sprovodi konkursna komisija, po postupku koji je propisan zakonom. Rešenje o izboru kandidata po konkursu donosi direktor škole. Кonktakt telefon za eventualne dodatne informacije: 017/404-220 i 411-623.


Pregledano: 1661 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters