0

Aplikacija

Nastavnik violine, Nastavnik klarineta Puno radno vreme

na MUZIČКA ŠКOLA SUBOTICA u Subotica (Poslato na 22-09-2022)

MUZIČКA ŠКOLA SUBOTICA
24000 Subotica, Štrosmajerova 3 tel. 024/525-672
Nastavnik violine na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
Nastavnik klarineta sa 70% radnog vremena,
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje. shodno članu 140 ZOSOV, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka u kom slučaju kandidat mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmete, odnosno grupu predmeta. 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Obavezno obrazovanje lica iz člana 140 ovog Zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najamnje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova. Obrazovanje iz stava 1 ovog člana, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Program za sticanje obrazovanja iz stava 1 ovog člana ostvaruje visokoškolska ustanova u okviru akreditovanog studijskog programa ili kao program obrazovanja tokom čitavog života, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje. Smatra se da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima obrazovanje iz stava 1 ovog člana zakona. Vrsta obrazovanja, odnosno potrebno zvanje za radna mesta nastavnika navedena u konkursu propisana je Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih sradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim i umetničkim školama u području rada kultura, umetnost i javno informisanje („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/2015, 11/2016 i 2/2017) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 18/2013, 2/2017, 9/2019 i 1/2020). Pored odgovarajućeg obrazovanja, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: da ima psihofizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik.
OSTALO: uz popunjen i odštampan prijavni formular, kandidati treba da dostave: kratku biografiju, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih na obrascu sa hologramom, izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS koji nije stariji od 6 meseci kao dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrljenje, za krivično delo primanja mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, dokaz o odgovarajućem obrazovanju: diplomu ili uverenje, dokaz o znanju srpskog jezika (svedočanstvo ili diploma o završenoj srednjoj, višoj ili visokoj školi iz koje je vidljivo da je kandidat stekao obrazovanje na srpskom jeziku, ili uverenje o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove), dokaz da kandidat poseduje znanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i iz razvojno-pedagoških predmeta, potvrda, uverenje ili diploma fakulteta / odgovarajuće visokoškolske ustanove, dodatak diplomi iz koga je vidljivo da je kandidat položio odgovarajuće ispite ili uverenje o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu. Sve navedene dokumente kandidat mora podneti u originalu ili overenoj fotokopiji. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključivanja ugovora o radu. Кandidati treba da preuzmu formular za prijavu na konkurs na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www. mpntr.gov.rs. Кandidati su dužni da popune prijavni formular, i da popunjen i odštampan prijavni formular zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostave školi, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijave podnete po isteku ovog roka su neblagovremene i kao takve neće biti uzimane u razmatranje. Prijave koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju u originalu ili overenoj fotokopiji su nepotpune i kao takve neće biti uzimane u razmatranje. Кadidati koji budu izabrani u uži izbor, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijave se mogu predati lično u sekretarijatu ustanove radnim danima od 08.00 do 14.00 časova ili poslati poštom na gore navedenu adresu ustanove. Telefon za informacije je 024/525-672.


Pregledano: 133 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters