0

Aplikacija

Nastavnik ekonomske grupe predmeta Puno radno vreme

na EКONOMSКA ŠКOLA „STANA MILANOVIĆ” u Šabac (Poslato na 22-09-2022)

EКONOMSКA ŠКOLA „STANA MILANOVIĆ”
15000 Šabac Masarikova 29 tel. 015/350-274
Nastavnik ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana, najkasnije do njegovog povratka sa funcije direktora škole
USLOVI: Pored opštih uslova propisanih čl. 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluke US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 i dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/21) i to da: 1. stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 i dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/21): na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Ispunjenost uslova u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ekonomija, pravo i administracija. 2. Psihička, fizička i zdravstvenasposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. neosuđivanost u skladusačlanom 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 i dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/21), a to je nepostojanje pravosnažne presudeza krivično deloza koje je izrečenabezuslovna kazna zatvorau trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično deloprimanje mitaili davanje mita, za krivično deloiz grupe krivičnih delaprotiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. poznavanje srpskog jezika i jezika na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (smatraće se da kandidat poznaje srpski jezik samom činjenicom da je obrazovanje stečeno na srpskom jeziku). Uslovi iz tačke 1), 3)–5) dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i sastavni su deo prijave na konkurs. Dokaz iz tačke 2) izabrani kandidat pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Uz odštampan, popunjen i svojeručno potpisan prijavni formular koji kandidat može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS (http: //www.mpn.gov.rs), dostaviti: kratku radnu biografiju, overenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi ili uverenja o diplomiranju ukoliko diploma nije izdata, overenu kopija ili original uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), overenu kopiju ili original izvoda iz matične knjige rođenih, očitanu ličnu kartu ili kopiju lične karte, potvrdu o nekažnjavanju nadležne policijske uprave (ne starije od 6 meseci) i dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku). U skladu sa članom 139 stav 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 i dr. zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/21) dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenusposobnost za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Кonkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Кandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rok za podnošenje prijave za konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave čije kopije dokumenata nisu overene od strane nadležnog organa neće biti uzete u razmatranje. Кandidati odštampan, popunjen i svojeručno potpisan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS (http: //www.mpn.gov.rs) uz potrebnu dokumenataciju, dostavljaju na adresu: Ekonomska škola „Stana Milanović”, Masarikova 29, 15000 Šabac. Osoba za kontakt: Jelena Glišić, tel. 015/350-274


Pregledano: 245 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters