Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike, Nastavnik srpskog jezika,Nastavnik engleskog jezika za prvi ciklus (od 1 do 4 Puno radno vreme

na ŠКOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH „OBRENOVAC” u Obrenovac (Poslato na 28-09-2022)

ŠКOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH „OBRENOVAC”
11500 Obrenovac, Miloša Obrenovića 143
tel. 011/8723-240
e-mail: skolaodrasliobrenovac@gmail.com
Nastavnik matematike
Nastavnik srpskog jezika sa 44,44% radnog vremena na određeno
vreme, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva
Nastavnik engleskog jezika za prvi ciklus (od 1 do 4 razreda),
sa 49% radnog vremena, na određeno
vreme, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva
USLOVI: Кandidati moraju ispunjavati uslove za zasnivanje radnog odnosa, u skladu sa čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vapitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19, 6/20 i 129/21), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS” br 15/2013), Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u školi, kao i Pravilnikom o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i andragoških aistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja odraslih („ Službeni glasnik RS” br. 13/2013, 18/2013): 1) da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje predviđeno članom 140 Zakona: stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. god., a u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/ 19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 i 4/21); 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da su državljani RS; 5) da znaju srpski jezik;
OSTALO: Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Dokazi o ispunjenosti uslova po tački 1), 3)–5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.Prijave sa biografijom, diplomom o stečenoj stručnoj spremi, uverenjem o državljanstvu, izvodom iz matične knjige rođenih, i ostalom pratećom dokumentacijom slati na adresu Škole. Fotokopije dokumenata moraju biti overene, ne starije od 6 meseci. Proveru psihovizičke sposobnosti za rad sa učenicima vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja. Sva dodatna obaveštenja kandidati mogu dobiti putem telefona na broj 011/8723-240.


Skoro postavljeni poslovi ŠКOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH „OBRENOVAC”


Pregledano: 926 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters