Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Директор Puno radno vreme

na ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” u Jagodina (Poslato na 05-10-2022)


ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
35000 Јагодина, Слободана Пенезића Крцуна 1 тел. 035/8222-404
Директор
на мандатни период
од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021). За директора може бити изабрано лице које има: одговарајуће високо образовање за наставника (за подручје рада: гимназија), педагога и психолога школе: стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице које је стекло образовање на студијама другог степена из области педагошких наука или интердисцилинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области или области педагошких наука мора да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; дозволу за рад (лиценцу), односно положен стручни испит за наставника, педагога и психолога, најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, обуку и положен испит за директора установе. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (лица која су стекла академско звање мастер, достављају и оверену фотокопију дипломе о завршеним основним академским студијама); оверен препис / фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога и психолога; потврду о радном искуству (најмање осам година) у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (не старију од шест месеци); оверен препис / фотокопију лиценце за директора установе ако је кандидат поседује (пријава уз коју није достављен овај доказ неће се сматрати непотпуном); доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима доставља кандидат који решењем министра просвете, науке и технолошког развоја буде именован за директора (подноси се пре закључења уговора); уверење надлежне службе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање у поступку и на начин прописан законом (не старије од шест месеци); доказ да против кандидата није покренута истрага нити подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од шест месеци); оригинал или оверена копија уверења о држављанству (не старије од шест месеци) доказ да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском језику); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), а уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора школе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); преглед кретања у служби са биографским подацима и предлог програма рада директора школе.
Рок за подношење пријава на конкурс за 15 дана од данаобјављивањаконкурса. Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу: Гимназија „Светозар Марковић”, 35000 Јагодина, Слободана Пенезића Крцуна 1, са назнаком „Комисија за избор директора” или се могу предати лично секретару школе. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Pregledano: 1208 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters