Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Директор на мандатни период од 4 године Puno radno vreme

na СРЕДЊА ШКОЛА „ДОЉЕВАЦ” u Doljevac (Poslato na 05-10-2022)

СРЕДЊА ШКОЛА „ДОЉЕВАЦ”
18410 Дољевац, Михајла Тимотијевића 3
Директор на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за избор директора су следећи: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 став 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др. зак. 10/2019 и 6/2020), и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачке 1). подтачке (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик; да има дозволу за рад за наставник, педагога или психолога, и то за рад у школи у подручју рада којој припада Школа (економија, право и администрација); да има обуку и положен испит за директора установе (изабрани директор који нема положени избор за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност); најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат подноси: оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидати који су стекли образовање по прописима о високом образовању почев од 10.9.2005. године достављају оверену фотокопију дипломе и мастер и основних студија); оверен препис / фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству у области образовања и васпитања; доказ о држављанству (уверење о држављанству); извод из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања – уверење МУП-а; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); оверен препис / фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује) – не старије од 6 месеци; преглед кретања у служби са биографским подацима, адресом становања, бројем телефона и/или адресом електронске поште; (доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама). Директор се бира на период од четири године. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве достављати на адресу: Средња школа „Дољевац”, Др Михајла Тимотијевића 3, 18410 Дољевац, са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 018/325-1550.


Pregledano: 694 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters