Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik – psiholog Puno radno vreme

na PREDŠКOLSКA USTANOVA „NAŠA RADOST” u Aleksandrovac (Poslato na 19-10-2022)

PREDŠКOLSКA USTANOVA „NAŠA RADOST”
37230 Aleksandrovac, Bolnička 3 tel. 037/3552-083
Stručni saradnik – psiholog
USLOVI: kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena: master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije, odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine po propisima koji su uređivali obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u skladu sa Zakonom, psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: uz prijavu na konkurs sa osnovnim biografskim podacima kandidat treba da priloži dokaze o ispunjenosti uslova – overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika kandidat dostavlja samo ako obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku; uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knige rođenih (originali ili overene kopije); uverenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original). Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi prilikom konkurisanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Predškolske ustanove „Naša radost” sa naznakom „Za konkurs za stručnog saradnika – psihologa”.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠКOLSКA USTANOVA „NAŠA RADOST”


Pregledano: 726 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters