Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Директор на мандатни период од 4 године Puno radno vreme

na ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА” u Šid (Poslato na 19-10-2022)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА”
22240 Шид, Цара Лазара 39 тел. 022/716-986
Директор на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140 ст. 1, 2 и 3 Закона и то: 1. да има одговарајуће високо образовање и то: 1) одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или инердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета), дозволу за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, или 3) на студијама првог степена, васпитач (основне академске, односно основне струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Осим утврђивања испуњености услова за избор директора Комисија цени и доказ о резултатима стручно-педагошко надзора у раду кандидата – извештај просветног саветника. Кандидати су дужни да поднесу пријаву на конкурс на формулару који се може преузети и попунити на званичној интернет страници МПНТР. Пријаве поднете без приложеног, попуњеног и својеручно потписаног формулара сматраће се непотпуним. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, у складу са чланом 140 Закона, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника, васпитача или стручног сарадника, доказ о раду у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, односно доказ о раду у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог образовања (потврда издата од стране установе), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика (доказ је диплома издата на српском језику), уколико одговарајуће образовање није стечено на спском језику – уверење високошколске установе да зна српски језик као језик на којем се остварује васпитно-образовни рад, уверење односно извод из казнене евиденције (уверење из МУП-а) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међунарадним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старија од шест месеци), уверење основног и вишег суд да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред основним и вишим судом (не старије од шест месеци), уверење надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од шест месеци), биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора предшколске установе, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора о раду кандидата – Извештај просветног саветника – уколико га има кандидат, уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом – доставља се накнадно, пре ступања на дужност, оверена фотокопија доказа о положеној обуци за директора, оверена фотокопија уверења о положеном испиту за директора (Пријава која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора, неће се сматрати непотпуном, али изабрани кандидат који нема положени испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност), фотокопија личне карте, односно биометријски очитана лична карта.
ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка – конкурса за пријем у радни однос. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкретном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18). Комисија за избор директора ће обавити интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса. Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на адресу: Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља” Шид, Цара Лазара 39, са назнаком „Конкурс за директора установе” или предати лично у затвореној коверти у седишту установе, у секретаријат, сваким радним даном од 8.00-14.00 часова. Сва потребна обавештења могу се добити код секретара установе, на телефон 022/716-986.


Pregledano: 1061 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters