Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Kustos – pripravnik Praksa

na MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI u Jagodina (Poslato na 20-10-2022)

MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI
11000 Beograd, Nemanjina 3/10
tel. 069/144-0155
e-mail: konkurszaposao@mnmu.rsKustos – pripravnik
na određeno vreme (u svojstvu pripravnika)
2 izvršioca

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji je uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, grupa za istoriju ili istoriju umetnosti; znanje jednog stranog jezika, rad na računaru. Opšti uslovi za zaposlenje: da je kandidat državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje za rad na oglašenom radnom mestu, da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni staž zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa. Dokumentacija koja se podnosi: overena kopija diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi; kratka biografija (CV); uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz biometrijske lične karte, odnosno fotokopija lične karte; uverenje da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Muzeju. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - lekarsko uverenje (original), dostaviće samo kandidat koji bude izabran. Dokazi se prilažu u originalu ili kopiji overenoj kod javnog beležnika, odnosno drugog nadleženog organa.

Adresa na koju se podnose prijave: Muzej naivne i marginalne umetnosti, 11000 Beograd, Nemanjina 3/10, komisiji za sprovođenje javnog konkursa sa naznakom „Prijava na konkurs” i navođenjem radnog mesta na koji se prijava podnosi ili na imejl konkurszaposao@mnmu.rs

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, potrebne podatke za kontakt (telefon, e-mail), podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na javni konkurs.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 10 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe zapošljavanja (koji počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja) kao i na sajtu MNMU.

Mesto dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: sa kandidatima čije su prijave bile blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno meto, provera stručne osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju obaviće se u prostorijama Muzeja naivne i marginalne umetnosti u ogranku u Jagodini, Ulica Boška Đuričića broj 10, a kandidati će o datumu i vremenu biti obavešteni telefonom ili putem mail-a koje su naveli u prijavama. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu, kada će na sajtu Muzeja biti objavljena imena izabranih kandidata. U slučaju da nakon 30 dana od dana isteka roka za prijavu, konkursna komisija ili direktor utvrde da niko od prijavljenih kandidata ne ispunjava uslove za prijem u radni odnos, konkurs će se proglasiti neuspelim.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Biljana Blagojević, kontakt telefon 069/144-0155 svakog radnog dana od 10 do 12 časova.

Napomena: mesto rada - ogranak Muzeja naivne i marginalne umetnosti Galerija MNMU, Jagodina Boška Đuričića 10. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, odnosno nisu dostavili sve potrebne dokaze , biće odbačene.


Skoro postavljeni poslovi MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI


Pregledano: 1846 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters