Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent na određeno vreme, za školsku 2022/2023. godinu odnosno do 31.08.2023. godine Puno radno vreme

na OŠ „GORAN OSTOJIĆ” u Jagodina (Poslato na 26-10-2022)

OŠ „GORAN OSTOJIĆ”
35000 Jagodina, Zelengora bb. tel. 035/8223-214
Pedagoški asistent na određeno vreme, za školsku 2022/2023. godinu odnosno do 31.08.2023. godine
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove propisane Zakonom o radu kao i posebne uslove propisane članovima 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br 88/2017, 27/2018-dr. Zakon, 10/19, 6/20 i 129/21) Kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje, IV stepen stručne spreme i uvodnu obuku prema Pravilniku o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Službeni glasnik RS”, br. 87/19); da ima psihičku fizičk u i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrnavlјenje, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje član 139 stav 1 tačka 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja da je državlјanin Republike Srbije da zna jezik na kom se ostvaruje obrazovno vaspitni rad srpski da zna romski jezik.
OSTALO: kandidat uz prijavni formular preuzet sa sajta Ministarstva prosvete, naukei tehnološkog razvoja treba da dostavi uverenje o državlјanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom) overen prepis ili overenu fotokopiju diplome ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju (za radno mesto pedgoškog asistenta i serifikat o završenom uvodnom modelu (obuci) za pedagoškog asistenta- original ili overenu fotokopiju uverenja o poznavanju romskog jezika dokaz nadležne policijske uprave da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično deo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije us kladu sa zakonom utvrđeno diskiminatorno ponašanje, ne starije od 6 meseci, dokaz o znanju srpskog jezika na kojem se ostvaruje obrazovno vaspitni rad u Školi (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad u Školi, radnu biografiju osim za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos. Lekarsko uverenje da ima psihičku fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima dostavlјa izabrani kandidat pre zakjučenja ugovora o radu. Dokazi o ispunjenosti uslova dostavlјaju se u originalu ili overenoj fotokopiji. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, u roku od osam dana upućuje se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem uradni odnos u roku od osam dana od dana prijem rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima i obavlјa razgovor sa kandidatima sa liste, nakon čega sačinjava obrazložnu listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnosu roku od 8 dana od dana obavlјenog razgovora sa kandidatima. Direktor donosi rešenje o izboru kandidat a po konkursu u roku od 8 dana od dana dostavlјanja obrazložene liste. Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam dana od dana objavlјivanja konkursa. Prijave slati na gorenavedenu adresu sa naznakom „Za konkurs” ili predati lično. U prijavi obavezno naznačiti za koje radno mesto se konkuriše. Bliže informacije o konkursu se mogu dobiti kod sekretara Škole, putem telefona 035/8223-214. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se izimati u razmatranje. Konkurs objaviti u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi“.


Pregledano: 1895 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters