Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik nemačkog jezika sa 77,78% radnog vremena, Puno radno vreme

na OŠ „ŽIVAN MARIČIĆ” u Žiča (Poslato na 26-10-2022)

OŠ „ŽIVAN MARIČIĆ”
36221 Žiča, Žička 197 tel. 036/5817-317
Nastavnik nemačkog jezika sa 77,78% radnog vremena,
na određeno vreme, radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana
USLOVI: Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” br. 113/2017, 95/2018), treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članovima: 139 st. 1 tačka 1, 2, 3, 4 i 5, čl. 140 st. 1 tačka 1 podtačka (1) i (2) i tačka 2 istog člana, čl. 142 st. 1 i st. 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021). Stepen i vrsta obrazovanja moraju biti u skladu sa čl. 2 tačka 9 podtačka 3) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020, 3/2021). Kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Nastavnik koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz čl. 142 st. 1 ovog Zakona. Kandidat koji nema obrazovanje iz člana 142 st. 1 ovog zakona, obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov polaganja ispita za licencu. Kandidat treba da ima državlјanstvo Republike Srbije (uverenje o državlјanstvu u originalu ili overenoj kopiji); psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje se podnosi pre zaklјučenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom); dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - srpski jezik. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјa školi. Uz prijavu kandidat dostavlјa: overen prepis (kopiju) diplome o stečenom obrazovanju; original ili overenu fotokopiju dokaza da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, odnosno dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije ili dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu (za kandidate koji poseduju navedeni dokaz). Kandidat koji nije položio ispit iz psiholoških pedagoških i metodičkih disciplina obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov polaganja ispita za licencu, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija), uverenje o državlјanstvu (ne starije od 6 meseci - original ili overena kopija). Dokaz da kandidat nije osuđivan za napred navedena krivična dela, izvod iz kaznene evidencije, pribavlјa kandidat u Ministarstvu unutrašnjih poslova nadležne policijske uprave. Dokaz da kandidat zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - srpski jezik, u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, a dokazuje se potvrdom odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika. Lekarsko uverenje, kojim se potvrđuje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, se podnosi pre zaklјučenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom. Pre donošenja odluke o izboru, kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošlјavanje. Prijave se dostavlјaju u roku od 8 dana od dana objavlјivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”, lično ili poštom na adresu: OŠ „Živan Maričić”, 36221 Žiča, Žička 197. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Za dodatne informacije obratiti se sekretarijatu škole na telefon 036 /5817-317.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „ŽIVAN MARIČIĆ”


Pregledano: 2281 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters