Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Šef kuhinje na određeno vreme od 3 meseca, zbog povećanog obima posla Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „OZREN” SOКOBANJA u Sokobanja (Poslato na 02-11-2022)

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „OZREN” SOКOBANJA
18230 Sokobanja, Naselje Ozren bb.
Šef kuhinje
na određeno vreme od 3 meseca, zbog povećanog obima posla
Opis posla: Organizuje planira i nadgleda rad kuhinje i trpezarije; neposredno rukovodi procesom spremanja i podelom hrane; obezbeđuje pravilno korišćenje sredstava za higijenu, pribora za jelo i opreme u kuhinji i trpezariji; trebuje namirnice i ostali materijal iz magacina za proizvodnju jela i vrši podelu istih prema vrsti jela; izveštava o potrebi nabavke životnih namirnica; odgovoran je za primenu normativa kod proizvodnje jela; kontroliše proces proizvodnje i odgovoran je za kvalitetnu pripremu jela; vrši raspored zaposlenih u kuhinji i trpezariji i odgovoran je za njihov rad; određuje dnevna zaduženja zaposlenih u kuhinji i trpezariji; vrši kvalitativnu i kvantitativnu analizu obroka; izrađuje nedeljno-dnevni jelovnik zajedno u odsustvu višeg dijetitičara-nutricioniste; izrađuje godišnji plan javnih nabavki životnih namirnica u saradnji sa višim nutricionistom-dijetetičarem; kontorliše utrošak životnih namirnica (u skaldu sa jelovnikom) i sredstva za higijenu u kuhinji i trpezariji i odgovoran je za njihovo trošenje u skladu sa normativima. Duži se osnovnim sredstvima i sitnim inventarom u kuhinji i trpezariji i odgovoran je za manjkove. Кontroliše dolazak i odlazak na posao i sa posla zaposlenih u kuhinji i trpezariji u skladu sa njihovim radnim vremenom, u slučaju odstupanja o tome sačinjava pisani izveštaj i dostavlja pomoćniku direktora za nemedicinske poslove i direktoru bolnice. Vrši i druge poslove iz svoje struke, po nalogu. Za svoj rad odgovara pomoćniku direktora za nemedicinske poslove i direktoru bolnice.
USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; VI stepen stručne spreme prehrambene struke. Кao dokaz o ispunjenosti ovih uslova kandidati su dužni da dostave: Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom; Overenu fotokopiju diplome o završenoj visokoj školi prehrambene struke. Prijave kandidata koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane.Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa, u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane. Кontakt telefon 018/830-927.Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama putem pošte na adresu Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren” Sokobanja naselje Ozren bb 18230 Sokobanja, uz napomenu „Prijava na oglas za šefa kuhinje ” ili lično u prostorijama Bolnice.


Pregledano: 422 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters