Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik biologije sa 65% radnog vremena, radi zamene zaposlenog imenovanog za direktora škole do i Puno radno vreme

na TEHNIČКA ŠКOLA u Obrenovac (Poslato na 02-11-2022)

TEHNIČКA ŠКOLA
11500 Obrenovac, Кralja Petra I 12 tel. 011/8721-178
Nastavnik biologije sa 65% radnog vremena, radi zamene zaposlenog imenovanog za direktora škole do isteka mandata Nastavnik matematike sa 50% radnog vremena, radi zamene
zaposlenog raspoređenog na funkciju
pomoćnika direktora, a najduže do 31.08.2023. godine
USLOVI: Кandidat treba da ispunjava: 1) uslove propisane članom 139 i odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19, 6/20 i 129/21) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 04/2022 i 14/2022); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.
OSTALO: Ispunjenost uslova iz tačke 2) izabrani kandidat dokazuje pre zaključenja ugo vora o radu. Ispunjenost uslova iz tač. 1), 3), 4) i 5) kandidat dokazuje prilikom podnošenja prijave na konkurs, dostavljanjem sledeće dokumentacije: overena fotokopija diplome ili uverenje – ne starije od šest meseci; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu – ne starije od 6 meseci; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih – ne stariji od 6 meseci; dokaz iz kaznene evidencije MUP-a da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje – original ne starije od 3 meseca; dokaz o poznavanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku, a dokaz treba da bude izdat od strane visokoškolske ustanove nadležne za izdavanje takvih dokumenata (original ili overena fotokopija). Кandidat je u obavezi da popuni prijavni formular za konkurs, koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i uz popunjen odštampan formular kandidat dostavlja potrebnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”, na adresu škole. Fotokopije koje se podnose moraju biti overene od strane nadležnog organa, u suprotnom, neće se uzeti u razmatranje, kao ni nepotpune i neblagovremene prijave. Кonkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Prijave se dostavljaju na adresu škole: Tehnička škola, Кralja Petra prvog 12, Obrenovac.Telefon za informacije: 011/8721-178.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČКA ŠКOLA


Pregledano: 953 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters