Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik francuskog jezika sa 50% radnog vremena, na određeno vreme, zamena zaposlene dok obavlјa p Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE” u Velika Plana (Poslato na 04-11-2022)

OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE”
11320 Velika Plana, Vojvode Mišića 135 tel. 026/515-636
e-mail: osdjordje@gmail.com
Nastavnik francuskog jezika sa 50% radnog vremena, na određeno vreme, zamena zaposlene dok obavlјa poslove pomoćnika direktora za školsku 2022/2023. godinu
USLOVI: kandidat treba da ispuni uslove propisane u čl. 139, 140 i 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“br. 88/17, 27/18, 6/20, 129/21) i to: da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje na studijima drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a izuzetno da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem, a u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Prosvetni glasnik RS”, broj 11/02, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18, 11/19). Kandidat treba da ima državlјanstvo Republike Srbije, psihič ku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјa u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuća, za krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova i smatra se da nastavnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, ima obrazovanje iz čl. 142 stav 1 Zakona. Ostalo: Uz odštampan i čitko popunjen prijavni formular (nalazi se na sajtu Ministarstva prosvete) dostaviti: radnu biografiju; diplomu o stečenom obrazovanju u originalu ili overenoj fotokopiji; dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji kojom se dokazuje da je kandidat stekao obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, odnosno dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije ili dokaz da je kandidat položio stručni ispit-ispit za licencu (kandidat koji nema obrazovanje iz čl. 142 stav 1 ZOSOV obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos kao uslov za polaganje ispita za licencu); izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom u originalu ili overenoj fotokopiji; uverenje o državlјanstvu RS u originalu ili overenoj fotokopiji; original ili overenu fotokopiju uverenja iz KE o neosuđivanosti (pribavlјeno od strane nadležnog MUP, a ne starije od 6 meseci); dokaz o nepostojanju diskriminatornog ponašanja u originali ili overenoj fotokopiji (ne starije od 6 meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom (lekarsko uverenje). Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Komisija utvrđuje ispunjenost zakonskih uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava, a zatim se kandidati, u roku od 8 dana upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će kandidati biti obavešteni putem imejla ili brojeva telefona koje su naveli u svojim prijavama. Direktor ustanove donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana kada mu konkursna komisija, posle obavlјenog razgovora sa kandidatima, dostavi obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove po konkursu. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavni formular i potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: Osnovna škola”Karađorđe ” 11320 Velika Plana, ul. Vojvode Mišića 135 ili neposredno u sekretarijatu radnim danima od 8 – 14 časova. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole putem telefona: 026/515-636.
Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
sa 40% radnog vremena, na određeno
vreme tokom trajanja mandata direktora škole
USLOVI: kandidat treba da ispuni uslove propisane u čl. 139, 140 i 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“br. 88/17, 27/18, 6/20, 129/21) i to: da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje na studijima drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a izuzetno da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem, a u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Prosvetni glasnik RS”, broj 11/02, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18, 11/19). Kandidat treba da ima državlјanstvo Republike Srbije, psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјa u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuća, za krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova i smatra se da nastavnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, ima obrazovanje iz čl. 142 stav 1 Zakona. Ostalo: Uz odštampan i čitko popunjen prijavni formular (nalazi se na sajtu Ministarstva prosvete) dostaviti: radnu biografiju; diplomu o stečenom obrazovanju u originalu ili overenoj fotokopiji; dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji kojom se dokazuje da je kandidat stekao obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, odnosno dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije ili dokaz da je kandidat položio stručni ispit-ispit za licencu (kandidat koji nema obrazovanje iz čl. 142 stav 1 ZOSOV obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos kao uslov za polaganje ispita za licencu); izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom u originalu ili overenoj fotokopiji; uverenje o državlјanstvu RS u originalu ili overenoj fotokopiji; original ili overenu fotokopiju uverenja iz KE o neosuđivanosti (pribavlјeno od strane nadležnog MUP, a ne starije od 6 meseci); dokaz o nepostojanju diskriminatornog ponašanja u originali ili overenoj fotokopiji (ne starije od 6 meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom (lekarsko uverenje). Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Komisija utvrđuje ispunjenost zakonskih uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava, a zatim se kandidati, u roku od 8 dana upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošlјavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će kandidati biti obavešteni putem imejla ili brojeva telefona koje su naveli u svojim prijavama. Direktor ustanove donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana kada mu konkursna komisija, posle obavlјenog razgovora sa kandidatima, dostavi obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove po konkursu. Rok za prijavlјivanje je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavni formular i potrebnu dokumentaciju poslati na adresu: Osnovna škola”Karađorđe ” 11320 Velika Plana, ul. Vojvode Mišića 135 ili neposredno u sekretarijatu radnim danima od 8 – 14 časova. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole putem telefona: 026/515-636.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE”


Pregledano: 883 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters