Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave za nastavne predmete fizika i tehnička fizika na određeno vreme, radi za Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA” u Velika Plana (Poslato na 04-11-2022)

TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”
11320 Velika Plana, Vojvode Mišića 3
Nastavnik predmetne nastave za nastavne predmete fizika i tehnička fizika
na određeno vreme, radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlene sa
funkcije v.d. direktora, sa 45% radnog vremena
USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139, 140, 141 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21), i to da: 1. poseduje odgovarajuće obrazovanje u skladu sa odredbama člana 139, 140, 141 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21), Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS – Prosvetniglasnik”, br. 4/2022), Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 4/2022) 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilјe u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavlјanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državlјanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati uz prijavu treba da dostave sledeća dokumenta: diplomu o stečenomdgovarajućemobrazovanju, i to: za radno mesta nastavnika: diplomu o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju u skladu sa odredbama člana 139, 140, 141i 142 Zakona o osnovamasistemaobrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21), Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteo brazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS – Prosvetniglasnik”, br. 4/2022); Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik, 4/2022) – izvod iz matične knjige rođenih; -uverenje o državlјanstvu republikesrbije; dokaz da kandidat nije osuđen pravnosnažnom presudom zakrivično delo utvrđeno u čl. 139 stav 1 tačka 3) zakona o osnovamasistemaobrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakonik, 10/19, 6/20 i 129/21) i to: uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak; uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti; -dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika nakojem se ostvaruje obrazovno – vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. -dokaz o nepostojanju diskriminatornog ponašanja (uverenje od Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, da protiv kandidata nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje). Svi dokazi o ispunjenosti uslova iz konkursa sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz koji se odnosi na psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, odnosno lekarsko uverenje nadležne ustanove, pribavlјa se pre zaklјučenja ugovora o radu. Sve isprave, odnosno dokazi moraju biti u originalu ili overene u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. galasnik RS”, br. 93/14, 22/15 i 87/18) i ne mogu biti starije od 6 meseci od dana dostavlјanja prijave na konkurs. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju tj. dokaze o ispunjenosti uslova, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlјaju školi (poštom ili lično) u zatvorenoj koverti sa naznakom prijave na konkurs za radno mesto nastavnika predmetne nastave za predmete fizika i tehnička fizika, u roku od osam dana od dana objavlјivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”. Nepotupune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir. Prijave se podnose na adresu: Tehnička škola „Nikola Tesla” ul. Vojvode Mišića br. 3, 11320 Velika Plana. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na tel. 026/513-859.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”


Pregledano: 834 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters