Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika sa 30% radnog vremena, na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠКOLA “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ” u Vranje (Poslato na 09-11-2022)

OSNOVNA ŠКOLA “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”
17500 Vranje, Južnomoravska 9 tel. 017/422-245
Nastavnik engleskog jezika sa 30% radnog vremena, na određeno
vreme do povratka odsutne zaposlene
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 24 Zakona o radu (“ Sl. glasnik RS” br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“ Sl. glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 i 129/2021). U radni odnos mogu biti primljena lica koja ispunjavaju određene uslove: 1. da poseduju odgovarajuće visoko obrazovanje Visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do
10. septembra 2005. godine; izuzetno: na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. 3. da nisu osuđivana pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici; oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće; za krivična dela primanja ili davanje mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije, 5. da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad. Uslovi iz st. 1 čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti ulova iz st. 1 tač. 1, 3-5 sastvni su deo prijave na konkurs, a dokazi iz st. 1 tač. 2 ovoga člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Obavezno obrazovanje lica iz čl. 140 ovoga zakona je i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih je po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova.
OSTALO: Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: prijavni formular (kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS); biografiju; original ili overenu kopiju diplome, odnosno uverenje, kojim se dokazuje odgovarajuće obrazovanje; original uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili overena kopija); dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica iii rodoskvrnuće, za krivična dela primanje iii davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatomo ponašanje (izvod iz kaznene evidencije MUP-a Srbije, original ili overena kopija ne starija od 6 meseci). Prijave (prijavni formular) sa potrebnim dokazima o ispunjenosti uslova za prijem, odnosno zasnivanje radnog odnosa, slati u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs” ili lično dostaviti upravi škole. Prijave koje ne ispunjavaju uslove konkursa u pogledu propisanog stepena i vrste obrazovanja, odnosno odgovarajućeg obrazovanja, propisanog zanimanja (stručnog naziva), prijave koje budu nepotpune (ne sadrže sve zahtevane dokaze o ispunjenosti uslova konkursa) i neblagovremene, neće se uzimati u razmatranje prilikom odlučivanja u postupku prijema u radni odnos. Informacije o konkursu mogu se dobiti preko imejl adrese: zmajvranje@gmail.com.


Pregledano: 1165 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters