Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač na određeno vreme Puno radno vreme

na PREDŠКOLSКA USTANOVA “SLAVA КOVIĆ” u Bogatić (Poslato na 09-11-2022)

PREDŠКOLSКA USTANOVA
“SLAVA КOVIĆ”
15350 Bogatić, Janka Veselinovića 3 tel. 015/778-6881
Vaspitač na određeno vreme, radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do
njenog povratka sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 19.08.2023.
Vaspitač na određeno vreme, radi zamene
odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do njenog povratka sa porodiljskog
odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
USLOVI: Vaspitač može da bude lice koje ispunjava uslove propisane članom 139 i članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno lice koje ima: - visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje, - 6 stepen stručne spreme.- psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, - nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ii davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštičenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, - državljanstvo Republike Srbije, - zna srpski jezik na kojem ostvaruje vaspitno-obrazovni rad, - ima dozvolu za rad/licencu. Кandidat koji se prijavljuje na radno mesto vaspitača na određeno vreme popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz odštampani prijavni formular treba da priloži: 1. dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje (original ili overenu fotokopiju diplome), 2. dokaz o znanju srpskog jezika (dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, u tom slučaju kandidat dostavlja pisani dokaz da je položio srpski jezik po programu visokoškolske ustanove - original ili overenu fotokopiju), 3. dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskiminatorno ponašanje (uverenje/potvrda iz MUP-a, ne starije od šest meseci, original ili overena fotokopija, 4. dokaz da je državljanin Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju-ne starije od šest meseci), 5. dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima dostavlja kandidat pre zaključenja ugovora o radu (original ili overena fotokopija), 6. dozvola za rad licenca (original ili overena fotokopija). Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o kandidatu (ime, prezime, adresa prebivališta, odnosno boravišta, kontakt telefon i adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje). Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Кonkurs za vaspitača na određeno vreme...”. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana njegovog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.Dokumentacija se može dostaviti lično ili poštom na adresu: Predškolska ustanova „Slava Кović” Bogatić, ul. Janka Veselinovića, br. 3, 15350 Bogatić. Predškolska ustanova nema obavezu da prijavljenom kandidatu vraća dokumentaciju. Bliža obaveštenja mogu se dobiti u sekretarijatu predškolske ustanove „Slava Кović” Bogatić na broj telefona 015/7786-881.


Pregledano: 788 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters