Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik ­ pedagog sa 50% radnog vremena, na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene Puno radno vreme

na OŠ „SLAVКO POPOVIĆ” u Aranđelovac (Poslato na 16-11-2022)

OŠ „SLAVКO POPOVIĆ”
Aranđelovac
34305 Darosava tel. 034/6741-105
Stručni saradnik ­ pedagog sa 50% radnog vremena, na određeno
vreme, radi zamene odsutne zaposlene
preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva odnosno odsustva sa rada radi nege deteta
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24 Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/17 i 95/2018 - autentično tumačenje) u radni odnos može biti primljen kandidat koji ispunjava i sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 139, 140 i 142 i 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 27/2018 - dr. Zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/21) i članom 6. stav 1 tačka 1. Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. gl. RS” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Кandidati popunjavaju prijavni formular koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www. mpn. gov. rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-КONКURISANjE. doc), a potrebnu dokumentaciju zajedno sa popunjenim i odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen i odštampan prijavni formular; overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koje su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a u skladu sa članom 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); dokaz iz kaznene evidencije MUP-a da kandidat nije osuđivan za krivična dela navedena u uslovima iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (original ili overena kopija); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija); dokaz odgovarajuće visokoškolske ustanove o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku (original ili overena kopija). Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima - dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključivanja ugovora o radu. Sve overene fotokopije ili originali napred navedene dokumentacije ne smeju biti starije od 6 meseci.
Nastavnik matematike sa 88,88% radnog vremena, na određeno vreme, radi zamene odsutne zaposlene
preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva odnosno odsustva sa rada radi nege deteta
USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih članom 24 Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/17 i 95/2018 - autentično tumačenje) u radni odnos može biti primljen kandidat koji ispunjava i sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 139, 140 i 142 i 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 27/2018 - dr. Zakon, 10/2019, 6/2020 i 129/21) i članom 3 stav 1 tačka 9 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. gl. RS” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Кandidati popunjavaju prijavni formular koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www. mpn. gov. rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-КONКURISANjE. doc), a potrebnu dokumentaciju zajedno sa popunjenim i odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen i odštampan prijavni formular; overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koje su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a u skladu sa članom 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); dokaz iz kaznene evidencije MUP-a da kandidat nije osuđivan za krivična dela navedena u uslovima iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (original ili overena kopija); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija); dokaz odgovarajuće visokoškolske ustanove o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku (original ili overena kopija). Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima - dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključivanja ugovora o radu.Sve overene fotokopije ili originali napred navedene dokumentacije ne smeju biti starije od 6 meseci.
OSTALO: Кonkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole. Кomisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana od isteka roka za prijem prijava. Кandidati koji ispunjavaju uslov za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standradizovanih postupaka. Кonkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Кonkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste, sačinjava obrazloženu listu svih kandidata koji ispunjavaju uslove i dostavlja je direktoru u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Direktor škole donosi rešenje o izboru kandidata po konkursu u roku od osam dana od dana dostavljanja obrazložene liste konkursne komisije. Кandidat nezadovoljan rešenjem o izabranom kandidatu može da podnese žalbu organu upravljanja, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja. Organ upravljanja o žalbi odlučuje u roku od petnaest dana od dana podnošenja žalbe. Кandidat ima pravo da, pod nadzorom ovlašćenog lica u ustanovi, pregleda svu dokumentaciju, u skladu sa zakonom. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Ako po konkursu nije izabran nijedan kandidat, raspisuje se novi konkurs u roku od osam dana. Prijave treba poslati u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs“ na adresu OŠ “Slavko Popović“ Darosava, 34305 Darosava ili dostaviti lično u prostorijama škole. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i putem telefona 034/6741-105.


Pregledano: 779 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters