Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Кuvar na određeno vreme do 31. avgusta 2023. Puno radno vreme

na OŠ “IVO LOLA RIBAR” u Aleksandrovac (Poslato na 16-11-2022)

OŠ “IVO LOLA RIBAR”
37230 Aleksandrovac, Кruševačka 16 tel. 037/3552-353
Кuvar
na određeno vreme do 31. avgusta 2023.
godine
USLOVI: odgovarajuće obrazovanje, propisano Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, završeno srednje obra-
zovanje IV, III stepen ugostiteljske struke, ugosrtiteljsko-turističke struke-konobar; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; izvršena psihološka procena sposobnosti za rad sa decom i učenicima; državljanstvo Republike Srbije; znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju; nepostojanje diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zakonom. Кandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a dokumentaciju ovog konkursa, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju Školi najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen prijavni formular; dokaz o državljanstvu original ili overena fotokopija (uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih ne starije od 6 meseci); overen prepis / fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja original ili overena fotokopija (uverenje iz suda da lice nije pravosnažnom presudom osuđeno za navedena krivična dela i uverenje iz MUP-a da protiv lica nije pokrenut krivični postupak - za oba uverenja važi da nisu starija od 6 meseci). Prijave treba poslati na gore navedenu adresu. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara Škole i preko telefona 037/3552-353.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “IVO LOLA RIBAR”


Pregledano: 786 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters