0

Aplikacija

Sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik Puno radno vreme

na VIŠI SUD U SOMBORU u Sombor (Poslato na 23-11-2022)

VIŠI SUD U SOMBORU
oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Organ u kome se radno mesto popunjava: Viši sud u Somboru, Venac Stepe Stepanovića 13.
Radno mesto koje se popunjava:
Sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik u zvanju samostalni savetnik
2 izvršioca
Opis poslova: Pomaže sudiji u radu i referisanju, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema pravne stavove za publikovanje, uzima na zapisnik tužbe, predloge i druge podneske i izjave stranaka, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove i druge poslove po nalogu predsednika suda.
Uslovi: Državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa; stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen pravosudni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita; potrebne kompetencije za ovo radno mesto (ponašajne kompetencije: upravlјanje informacijama, upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet; opšte funkcionalne kompetencije: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije, digitalna pismenost, poslovna komunikacija; posebne funkcionalne kompetencije u oblasti rada: poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda, poznavanje propisa relevantnih za sudsku upravu, poznavanje potvrđenih međunarodnih ugovora i opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava; posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto: posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata, posedovanje znanja i veština za izradu nacrta pravnih shvatanja odnosno sentenci o zauzetim pravnim stavovima, veštine prezentacije, veštine upravlјanja postupkom i veštine izveštavanja u predmetima).
Mesto rada: sedište Višeg suda u Somboru, Venac Stepe Stepanovića 13.
Trajanje rada: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
Konkursna komisija, stručna osposoblјenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Javni konkurs će sprovesti Konkursna komisija imenovana posebnom odlukom predsednika Višeg suda u Somboru. Stručnu osposoblјenost kandidata Konkursna komisija će vrednovati u izbornom postupku, ocenjujući ispunjenost uslova kandidata za vršenjem poslova radnog mesta sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik prema tekstu javnog konkursa usaglašenim sa opisom navedenog radnog mesta u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Somboru.
Izborni postupak sprovešće se u više obaveznih faza provere, na sledeći način i sledećim redosledom:
– Opšte funkcionalne kompetencije: U izbornom postupku izvršiće se provera opštih funkcionalnih kompetencija organizacija i rad državnih organa Republike Srbije, digitalna pismenost i poslovna komunikacija, na sledeći način: Opšta funkcionalna kompetencija organizacija i rad državnih organa Republike Srbije proveriće se putem testa sa pitanjima zatvorenog tipa, iz posebne baze pitanja koja će biti objavlјena na internet sajtu Višeg suda u Somboru; opšta funkcionalna kompetencija digitalna pismenost proveriće se putem rešavanja zadatka praktičnim radom na računaru, iz posebne baze zadataka koja će biti objavlјena na internet sajtu ovog suda (ova opšta funkcionalna kompetencija se neće proveravati za kandidata koji priloži odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju ove kompetencije); opšta funkcionalna kompetencija poslovna komunikacija proveriće se putem pismene simulacije – testa zatvorenog tipa, sačinjenog iz posebne baze pitanja koja će biti objavlјena na sajtu ovog suda. Kandidati koji osvoje jedan bod u proveri određene opšte funkcionalne kompetencije isklјučuju se iz dalјeg izbornog postupka. – Posebne funkcionalne kompetencije: U izbornom postupku izvršiće se provera sledećih posebnih funkcionalnih kompetencija: poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda; poznavanje propisa relevantnih za sudsku upravu; posedovanje znanja i veština za izradu nacrta sudskih odluka i drugih akata; posedovanje znanja i veština za izradu nacrta pravnih shvatanja odnosno sentenci o zauzetim pravnim stavovima; veštine prezentacije, veštine upravlјanja postupkom i veštine izveštavanja o predmetima. Navedene posebne funkcionalne kompetencije proveriće se pisanim putem, i to putem testa sa pitanjima sa više ponuđenih odgovora, te usmenim putem u vidu razgovora sa komisijom kom prilikom će kandidat usmeno izneti predlog rešenja određenog pitanja tipičnog za obavlјanje poslova radnog mesta sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik. Prilikom vrednovanja posebnih funkcionalnih kompetencija putem razgovora sa komisijom koristiće se sledećih 5 merila: stručna zasnovanost; analitičnost i sistematičnost; poznavanje postupaka, metoda i tehnika rada; jasnoća u iznošenju ličnog stava i mišlјenja; te prikladan rečnik i stil pisanja/izražavanja. – Ponašajne kompetencije: U izbornom postupku izvršiće se provera sledećih ponašajnih kompetencija: upravlјanje informacija, upravlјanje zadacima i ostvarivanje rezulata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, te savesnost, posvećenost i iintegritet. Provera ponašajnih kompetencija izvršiće se od strane diplomiranog psihologa – službenika Nacionalne službe za zapošlјavanje, putem intervjua i upitnika.
– Intervju sa konkursnom komisijom: U poslednjoj etapi izbornog postupka kandidat će izvršiti razgovor sa komisijom kom prilikom će se ceniti motivacija za rad na radnom mestu sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik i prihvatanje vrednosti državnog organa. Baza pitanja i zadataka za proveru opštih funkcionalnih kompetencija (organizacija i rad državnih organa Republike Srbije, digitalna pismenost i poslovna komunikacija) dostupna je na internet sajtu Višeg suda u Somboru. O datumu, vremenu i mestu provere prve faze izbornog postupka, kandidati koji ispunjavaju uslove javnog konkursa biće obavešteni u roku od najmanje tri dana pre otpočinjanja izbornog postupka.
Sadržaj prijave na konkurs: Prijava na konkurs podnosi se na posebnom Obrascu prijave, dostupnom u prostorijama sudske uprave Višeg suda u Somboru, Venac Stepe Stepanovića 13, soba broj 70, kao i na internet sajtu Višeg suda u Somboru.
Prijava sadrži i obaveznu izjavu kandidata kojom se on opredelјuje za dve opcije: da je saglasan da će njegove podatke koji se vode u službenim evidencijama (izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državlјanstvu, uverenje o neosuđivanosti i uverenje o položenom pravosudnom ispitu) pribaviti organ iz službenih evidencija ili da će lično dostaviti sve podatke iz službenih evidencija. Ukoliko se kandidat opredeli da će sam dostaviti podatke iz službenih evidencija a isto ne učini nakon poziva suda za dostavom dokaza koji se prilažu u konkursnom postupku u roku od 5 radnih dana od prijema poziva, gubi status kandidata na konkursu, te će se pismeno obavestiti o isklјučenju iz dalјeg izbornog postupka. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave Konkursna komisija će odbaciti rešenjem.
Po podnošenju, svaka prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u dalјem izbornom postupku.
Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze provere posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija, pre intervjua sa Konkursnom komisijom: 1. izvod iz matične knjige rođenih; 2. uverenje o državlјanstvu Republike Srbije; 3. uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, izdato od strane nadležne policijske uprave; 4. potvrda da kandidatu nije prestao radni odnos u državnim organima zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (za lica koja su bila zaposlena u državnim organima); 5. diploma ili uverenje o završenom pravnom fakultetu; 6. uverenje o položenom pravosudnom ispitu; 7. dokaz o radnom iskustvu (potvrde, rešenja, overena radna knjižica i drugi akti iz kojih se može utvrditi da li kandidat ima najmanje 2 godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita, odnosno na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci); 8. drugi dokazi.
Dostavlјanje dokaza o položenom državnom stručnom ispitu nije potrebno u ovom konkursnom postupku, u smislu čl. 101 Zakona o državnim službenicima, a imajući u vidu da je položen pravosudni ispit obavezan uslov za zaposlenje na radnom mestu sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik.
Administracija i uprava / Trgovina i usluge
Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika. Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs može umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podneti rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Kandidati koji su uspešno prošli faze provere posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija, pre intervjua sa Konkursnom komisijom, pozivaju se da u roku od 5 radnih dana od prijema obaveštenja dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavlјenom roku ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavlјenih ili pribavlјenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju o isklјučenju iz dalјeg izbornog postupka.
Adresa na koju se podnose prijave: Uredno popunjene, odštampane i potpisane prijave podnose se pismeno na adresu Viši sud u Somboru, Sombor, Venac Stepe Stepanovića 13, sa naznakom „Prijava za javni konkurs Su V-35-74/22”, ili neposredno u prostorijama sudske uprave Višeg suda u Somboru, soba broj 70 na 3. spratu.
Način oglašavanja i rok za podnošenje prijava na javni konkurs: Javni konkurs se oglašava na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Višeg suda u Somboru, na portalu e-Uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i isti počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
Lice zaduženo za davanje informacija o javnom konkursu: sekretar suda mr Manela Operta Podunavac, 025/412-464.
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Kandidati koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, a čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive i potpune, pristupiće fazama izbornog postupka, koji će se sprovesti u sedištu Višeg suda u Somboru, dok će o vremenu i mestu prve faze izbornog postupka učesnici javnog konkursa biti obavešteni putem kontakt telefona koje navedu u svojim prijavama ili putem mejla, u skladu sa načinom dostavlјanja obaveštenja za koji su se opredelili u dostavlјenoj prijavi, i to u roku od najmanje tri dana pre otpočinjanja izbornog postupka. Ovaj javni konkurs biće oglašen na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Višeg suda u Somboru, na portalu e-Uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.


Pregledano: 215 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters