0

Aplikacija

Vratar / razvodnik Puno radno vreme

na CENTAR ZA KULTURU BRUS u Brus (Poslato na 23-11-2022)

CENTAR ZA KULTURU BRUS
37220 Brus, Bratislave Petrović 15 tel. 037/3825-254
Vratar / razvodnik
Opis poslova: održava red u bioskopskoj dvorani; dežura za vreme filmskih projekcija; pregleda bioskopsku dvoranu po završetku svake projekcije i na kraju radnog vremena ceo prostor; održava higijenu u bioskopskoj dvorani i garderobnom prostoru povezanom sa bioskopskom dvoranom; čuva izložbene postavke i obezbeđuje tekuće oglašavanje programa; obavlјa poslove vezane za tehničke pripreme za nesmetani rad za vreme proba, koncerata i snimanja; kontroliše i brine za sav inventar u bioskopskoj sali i dužan je da svaku neispravnost odmah prijavi; čuva i skladišti muzičke i druge instrumente kao i opremu za ozvučenje i osvetlјenje, odgovoran je za njihovu isravnost; prenosi i namešta pultove i stolice za probe, predstave, koncerte i namešta instrumente i opremu za probe, predstave, koncerte; dežura na probama, koncertima i snimanjima prema rasporedu rada, stara se o uspostavlјanju normalnih uslova za rad i dežura tokom svih aktivnosti u sali ustanove; održava higijenu u dvorišnom delu (ispred Centra za kulturu Brus); stara se o rekvizitima i scenografiji Dramskog studija ustanove.
USLOVI: srednje obrazovanje. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na oglas kao dokaz o ispunjenosti uslova propisanih konkursom: izvod iz matične knjige rođenih – (original ili overena fotokopija); uverenje o državlјanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci); diploma o stečenom obrazovanju – (original ili overena fotokopija); uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci); uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci); lična i radna biografija. Dokumentaciju slati na gore navedenu adresu. Za sve informacije u vezi oglasa kontakt telefon: 037/3825254. Oglas je otvoren 8 dana od dana objavlјivanja.


Pregledano: 16 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters