Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u nastavi za naučnu oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, uža oblast Internet t Puno radno vreme

na AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ODSEK VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE u Beograd (Poslato na 23-11-2022)

AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ODSEK VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
11000 Beograd, Zdravka Čelara 16 e-mail: natasa.rodic@ict.edu.rs
Saradnik u nastavi za naučnu oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, uža oblast Internet tehnologije
na određeno vreme od jedne godine
USLOVI: kandidat ne sme biti pravnosnažnom presudom osuđivan za krivična dela iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju; kandidat mora imati završene osnovne studije u oblasti za koju se bira, na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi i akreditovanom studijskom programu u Republici Srbiji sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam); kandidat mora imati status studenta na master akademskim studijama ili master strukovnim studijama ili specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama u naučnoj ili stručnoj oblasti za koju se bira; kandidat mora ispolјavati sklonosti i sposobnost za nastavni rad što se dokazuje pozitivnom ocenom pedagoškog rada koju je kandidat dobio u studentskoj anketi a koja se odnosi na prethodni izborni period (za kandidate koji imaju pedagoško iskustvo) ili pozitivnom ocenom pristupnog predavanja (za kandidate koji nemaju pedagoško iskustvo).
OSTALO: prijave na konkurs, mogu se podneti najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana objavlјivanja ovog konkursa u publikaciji Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi”. Prijave na konkurs se mogu predati lično, isklјučivo radnim danima (ponedelјak – petak) od 10 do 14 časova ili poslati putem pošte, na adresu Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije, 11000 Beograd, Zdravka Čelara 16. Prijave poslate poštom moraju stići u Odsek Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije do isteka navedenog roka za konkurisanje, inače će se smatrati neblagovremenim i biće odbačene. Nerazumlјive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, biće odbačene. Prijava na konkurs mora obavezno da sadrži: 1. podatke neophodne za identifikovanje saradničkog zvanja (odnosno radnog mesta) za koje kandidat konkuriše, što podrazumeva obavezno navođenje naziva saradničkog zvanja za koje se konkuriše i rednog broja pod kojim je u ovom konkursu navedeno, i 2. podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, kontakt telefon kandidata, adresa elektronske pošte ako je kandidat poseduje). Uz prijavu konkurs se obavezno dostavlјaju i sledeći dokazi: uverenje nadležnog organa (MUP) o neosuđivanosti za napred navedena krivična dela (iz člana 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju). Ukoliko kandidatu uverenje o neosuđivanosti ne bude izdato do zatvaranja ovog
konkursa, kandidati prilikom prijave na konkus dostavlјaju potvrdu da su podneli zahtev za izdavanje tog uverenja, dok samo uverenje o neosuđivanosti treba da dostave bez odlaganja, a moraju ga dostaviti najkasnije do dana zasnivanja radnog odnosa; overene fotokopije visokoškolskih isprava o stečenom stepenu potrebnog, odnosno odgovarajućeg visokog obrazovanja, koji je propisan kao uslov za izbor u saradničko zvanje za koje se konkuriše. Podnose se overene fotokopije diploma sa svih nivoa studija koje je kandidat završio; uverenje visokoškolske ustanove o tome da kandidat ima status studenta koji je propisan kao uslov za izbor u saradničko zvanje za koje se konkuriše (za zvanje saradnika u nastavi status studenta na studijama drugog stepena); izvod iz matične knjige rođenih (ili overenu fotokopiju); uverenje o državlјanstvu (ili overenu fotokopiju); radna biografija (CV) i odgovarajuće dokaze koji potvrđuju navode iz biografije; ako je kandidat lice koje je ranije obavlјalo nastavni rad, odgovarajući dokaz da kandidat poseduje pozitivnu ocenu ukupnog dosadašnjeg nastavnog, odnosno pedagoškog rada (potvrda obrazovne ustanove na kojoj je kandidat obavlјao dosadašnji nastavni, odnosno pedagoški rad, rezultati studentskih anketa i slično); odgovarajuće dokaze o objavlјenim radovima, kada je objavlјivanje određenog broja radova navedeno kao uslov; odgovarajuće dokaze o posedovanju zahtevanog radnog iskustva; ako takvi dokazi postoje, odgovarajuće dokaze o posedovanju zahtevanih referenci, odnosno o posedovanju zahtevanih stručnih znanja, veština, odnosno kompetencija, kada je to navedeno kao uslov (licence, sertifikati, uverenja, potvrde i slično). Procena ispunjenosti opštih i posebnih uslova za izbor u saradnička zvanja u pogledu kojih se raspisuje ovaj konkurs, vršiće se na osnovu dokaza koje kandidati prilažu uz prijavu na konkurs i u skladu sa Pravilnikom o izboru i angažovanju nastavnika i saradnika Akademije. Kandidat koji podnese blagovremenu, urednu i potpunu prijavu na ovaj konkurs i za koga se, na osnovu dokaza priloženih uz prijavu na ovaj konkurs, utvrdi da ispunjava potrebne uslove za izbor u zvanje u pogledu koga konkuriše, naknadno će biti obavešten o tačnom vremenu održavanja provere osposoblјenosti, posedovanja traženih znanja i veština, odnosno kompetencija, ukoliko je potrebno da se takva provera održi.


Pregledano: 256 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters